English

 ỦY BAN NHÂN DÂN

   THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                                     QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế của

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã Đông Hòa

( Ban hành kèm theo Quyết định số:           QĐ –UBND

 ngày .…... /….../ 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa)

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn; là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thị xã.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thị xã theo thẩm quyền, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và kế hoạch công tác của thị xã, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn trình Ủy ban nhân dân thị xã và tổ chức thực hiện ngay sau khi được Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt;

b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

c) Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

d) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở;

đ) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;

e) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

g) Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

h) Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

i) Quản lý, tham mưu quảng bá phát triển du lịch; khai thác cơ chế tài chính;

k) Cung cấp các dịch vụ liên quan đến văn hóa, thể thao;

l) Quản lý viên chức, nhân viên, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực Truyền thanh

a) Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;

c) Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh;

đ) Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, trên địa bàn;

e) Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật;

h) Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thị xã và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn;

i) Cung cấp các dịch vụ liên quan đến truyền thanh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao theo quy định của pháp luật.

]]

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã có 01 Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể gồm:

a. Hành chính – Tổng hợp.

b. Văn hóa – Văn nghệ.

c. Thể dục – Thể thao và Du lịch.

d. Truyền thanh – Tuyên truyền.

2. Giám đốc và Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý.

Điều 4. Số người làm việc

1. Số lượng người làm việc của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm của Trung tâm;

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc của Trung tâm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc

1. Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, theo quy chế làm việc của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh và theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ;

2. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, trực tiếp điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và là chủ tài khoản của Trung tâm;

3. Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt thì một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị; Phó Giám đốc không được ủy quyền lại cho người khác;

4. Viên chức của Trung tâm chấp hành sự quản lý, chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc. Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế làm việc, nội quy, kỷ luật của đơn vị. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật về nhiệm vụ được giao;

5. Trung tâm duy trì việc họp, hội ý hàng tuần, hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và triển khai kế hoạch công tác, các văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm;

6. Trung tâm chịu trách nhiệm đối với những vấn đề tham mưu, đề xuất thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Yên

Trung tâm chịu sự hướng dẫn của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Yên về chuyên môn nghiệp vụ và tư vấn hướng dẫn về đầu tư máy móc thiết bị truyền thanh trên địa bàn thị xã trong quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp truyền thanh của thị xã.

3. Đối với Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã Đông Hòa chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân thị xã; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã điều hành những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để Ủy ban nhân dân thị xã cho ý kiến giải quyết.

4. Đối với các phòng, ban, hội đoàn thể thuộc thị xã và Ủy ban nhân dân các phường, xã

Trung tâm phối hợp với phòng, ban, hội đoàn thể thuộc thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên nguyên tắc cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ nhau trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của thị xã, theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã và các quy định có liên quan.

Chương IV

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

 

Điều 7. Chế độ tài chính

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có trách nhiệm xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt phương án tự chủ để thực hiện;

2. Xây dựng các giá dịch vụ và trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt;

3. Lập dự toán và chấp hành dự toán thu chi theo quy định pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm về quản lý, sử dụng tài sản

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh có trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này đến từng viên chứcvà người làm việc tại đơn vị;

Điều 10. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn hoặc có khó khăn vướng mắc, Giám đốc Trung tâm phối hợp Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.