English

ỦY BAN NHÂN DÂN

 THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Tổ chức và hoạt động của của Trung tâm

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện  Đông Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2016/QĐ-UBND ngày13/6/2016

của UBND huyện Đông Hòa)

Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đông Hòa.
Điều 2. Vị trí pháp lý
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện là đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Trung tâm) có chức năng dạy nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.
Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, chức danh nghề nghiệp và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
Điều 3. Nhiệm vụ 
1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.
4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.
5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên, nhân viên và người học theo quy định của pháp luật và UBND huyện.
6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.
7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.
9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.
10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.
11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật và UBND huyện.
13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên, nhân viên và người học được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và UBND huyện.
Điều 4. Quyền hạn 
1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
2. Được tổ chức các chương trình đào tạo theo quy định của pháp luật.
3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.
4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật, nhằm thực hiện các hoạt động của Trung tâm.
5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật; 
6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.
7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật và UBND huyện.

Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Điều 5. Cơ cấu tổ chức, biên chế
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên bao gồm:
1. Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.
2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm:
a) Tổ Giáo vụ;
b) Tổ Hành chính - Tổng hợp;
c) Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp;
d) Tổ Giáo dục thường xuyên.
đ) Các tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp. Việc thành lập và hoạt động của các tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo của Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Chức danh nghề nghiệp (Biên chế) của Trung tâm là biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo do UBND huyện giao trong tổng số biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao cho UBND huyện.
Điều 6. Tiêu chuẩn, điều kiện và thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm
1. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm có phẩm chất, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, có đủ sức khỏe và qua bồi dưỡng về năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
2. Thẩm quyền: Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm
Giám đốc là người đứng dầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm, có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Giáo dục nghề nghiệp, Khoản 5 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các văn bản pháp luật có liên quan;  chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về mọi hoạt động của Trung tâm theo quy định.
1. Nhiệm vụ:
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng;
b) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được, để phục vụ hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật và UBND huyện;
c) Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho cán bộ, nhân viên, giáo viên và người học;
d) Chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm;
đ) Thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện các chính sách đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học;
e) Tổ chức quy chế dân chủ; các chính sách, chế độ của nhà nước đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học;
g) Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật và UBND huyện;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và UBND huyện; 
g2. Quyền hạn: 
a) Được quyết định các biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại Điều 3, 4 của Quy chế này.
b) Được quyết định thành lập các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 c) Quyết định bổ nhiệm các Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp;
d) Quyết định về việc giao kết hợp đồng lao động đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học theo quy định của pháp luật và UBND huyện;
đ) Giao kết hợp đồng nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng với người học theo quy định của pháp luật và UBND huyện; 
e) Ký hợp đồng liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng, thực hành, thực tập hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ, theo quy định của pháp luật và UBND huyện;
g) Cấp chứng chỉ, học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lực cho học viên tại Trung tâm theo quy định;
h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý của UBND huyện;
i) Được hưởng các chế độ theo quy định.
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Trung tâm
1. Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao.
2. Khi giải quyết công việc được Giám đốc giao, Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về kết quả công việc được giao.
3. Được hưởng các chế độ theo quy định.
Điều 9. Hội đồng thi đua, Hội đồng khoa học của Trung tâm
Căn cứ yêu cầu của công tác quản lý, điều hành, Giám đốc Trung tâm thành lập Hội đồng thi đua, Hội đồng khoa học theo quy định của pháp luật;
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, chế độ làm việc và thời gian hoạt động của các Hội đồng do Giám đốc Trung tâm quy định trên cơ sở các quy định của pháp luật.


Chương IV
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Hình thức học tập
1. Hình thức học tập tại Trung tâm bao gồm: Học tập trung, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.
2. Trung tâm đào tạo các nghề ở trình độ từ cơ bản và sơ cấp theo yêu cầu của thị trường lao động. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động, Trung tâm kịp thời điều chỉnh quy mô, nghề đào tạo của Trung tâm.

Điều 11. Tổ chức lớp học
1. Học viên học tập tại Trung tâm theo hình thức học tập trung, vừa làm vừa học được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm; có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó. Lớp trưởng và lớp phó do tập thể lớp bầu ra.
2. Học viên học tập tại Trung tâm theo các hình thức học từ xa, tự học có hướng dẫn được thực hiện theo quy định riêng.
Điều 12. Sách giáo khoa và tài liệu học tập
1. Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp: Sử dụng sách giáo khoa và tài liệu học tập theo quy định về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tài liệu học tập riêng cho địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định.
2. Dạy nghề: 
a) Tổ chức xây dựng, ban hành chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và các chương trình dạy nghề thường xuyên của Trung tâm; 
b) Dạy nghề phải thường xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịch vụ; 
c) Tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình dạy nghề hoặc sử dụng giáo trình dạy nghề của các cơ sở dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Tuyển sinh
1. Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo hằng năm, trên cơ sở nhu cầu người học, nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương, phù hợp với năng lực đào tạo của Trung tâm.
2. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo quy chế tuyển sinh và đào tạo do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện ban hành.
Điều 14. Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục của Trung tâm
Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan quản lý cấp trên quy định.
Điều 15. Kiểm tra, đánh giá và xếp loại kết quả học tập
Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của người học theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp do Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

Chương V
GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 16. Giáo viên của trung tâm 
Giáo viên của Trung tâm là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, đào tạo và tham gia giảng dạy các chương trình quy định tại Điều 3 của Quy chế này.
Điều 17. Nhiệm vụ của giáo viên
1. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; quản lý học viên theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm. Đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung ghi trong hợp đồng lao động đã ký với Trung tâm; 
2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy chuẩn về kỹ thuật, nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động của Trung tâm; 
3. Thực hiện các quyết định của Giám đốc, các quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.
4. Rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy; 
5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học viên, tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với học viên; bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của học viên;
6. Giữ gìn và bảo vệ trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu giảng dạy vả các tài liệu khác của Trung tâm.
Điều 18. Quyền của giáo viên
1. Được bố trí giảng dạy phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kế hoạch được giao. Được hưởng các chế độ của giáo viên theo quy định của pháp luật.
2. Được lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
3. Được sử dụng giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề, cơ sở vật chất kĩ thuật của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.
4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Được đi thực tế sản xuất, tiếp cận công nghệ mới.
5. Được tôn trọng danh dự, nhân phẩm. Được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý về các chủ trương, kế hoạch phát triển của đơn vị, xây dựng chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên.
6. Được hợp đồng thỉnh giảng và thực nghiệm khoa học tại các cơ sở giáo dục khác, nhưng phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên, quy định tại Điều 20 của Quy chế này.
7. Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình tham gia quản lý Trung tâm.
8. Được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ chuyển giao công nghệ do Trung tâm tổ chức.
9. Được dự các cuộc họp Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi các Hội đồng này giải quyết những vấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình được phân công, phụ trách.
10. Được hưởng các quyền lợi khác chính đáng theo quy định của pháp luật.
11. Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo có định mức giờ dạy, định mức giờ làm công tác kiêm nhiệm theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên
1. Giáo viên của Trung tâm tham gia giảng dạy các chương trình để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải có trình độ đạt chuẩn như quy định đối với giáo viên dạy cùng cấp học của giáo dục chính quy, cụ thể như sau:
a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;
b) Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp Cao đẳng  và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở;
c) Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông;
d) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp;
đ) Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ hoặc Tin học đối với giáo viên dạy chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ Ngoại ngữ, Tin học. 
2. Trình độ chuẩn của giáo viên dạy nghề 
a) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề
- Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm kỹ thuật, Trung cấp nghề trở lên;
- Giáo viên dạy nghề không có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm kỹ thuật trở lên thì phải có chứng chỉ sư phạm dạy nghề;
 - Có chứng chỉ kỹ năng nghề từ bậc 2 trở lên.
- Ngoại ngữ: Trình độ A.
- Tin học: Trình độ A hoặc Tin học văn phòng.
b) Giáo viên dạy thực hành:
- Giáo viên thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao.
- Giáo viên dạy nghề không có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm kỹ thuật trở lên thì phải có chứng chỉ sư phạm dạy nghề.
- Có chứng chỉ kỹ năng nghề từ bậc 2 trở lên.
- Ngoại ngữ: Trình độ A.
- Tin học: Trình độ A hoặc Tin học văn phòng
c) Giáo viên dạy hợp đồng do Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng theo quy định. 
Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức, nhân viên
Viên chức, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được phân công; được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng lao động.

Điều 21. Việc tuyển dụng viên chức, giáo viên và nhân viên 
Việc tuyển dụng viên chức, giáo viên và nhân viên phải đáp ứng về trình độ chuẩn kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề và vị trí việc làm. Việc tuyển dụng đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện theo qui định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức và Bộ Luật Lao động và UBND huyện.        

Chương VI
HỌC VIÊN

Điều 22. Học viên của Trung tâm   
1. Học viên Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp là người học đang theo học một hoặc nhiều chương trình của Trung tâm; 
2. Học viên học nghề là người học có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề, Trung cấp nghề và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được giao kết  hợp đồng học nghề với  Giám đốc Trung tâm.
Điều 23. Nhiệm vụ của học viên   
1. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Trung tâm.
2. Tôn trọng giáo viên, cán bộ và nhân viên; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập; thực hiện tốt quy chế, nội quy của Trung tâm, chấp hành đầy đủ pháp luật của Nhà nước.
3. Đóng học phí theo quy định.
4. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.
5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành.
6. Tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh lao động.
7. Thực hiện nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong giao tiếp ứng xử. 
Điều 24. Quyền của học viên
1. Được Trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của mình.
2. Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và Trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chương trình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.
3. Tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm theo quy định của pháp luật.
4. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy, các hoạt động khác của Trung tâm.
5. Được hưởng một phần thành quả lao động sản xuất, thực hành kỹ thuật, các hoạt động khác mà mình tham gia; được xét cấp học bổng hoặc trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật.
6. Học viên học hết các chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định của Quy chế này thì được cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Chương VII
       TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 25. Quản lý tài sản và tài chính
1. Trung tâm thực hiện việc quản lý tài sản và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ cho đến khi UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Việc quản lý tài sản của Trung tâm phải tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước. Công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên của Trung tậm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.
3. Việc quản lý thu, chi các nguồn tài chính của Trung tâm phải thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước; chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

Chương VIII
QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM

Điều 26. Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các cơ sở đào tạo khác 
1. Tr¬ung tâm chủ động phối hợp trong hoạt động dạy nghề đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, các trường học trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp và thị trường lao động. 
2. Chủ động liên kết đào tạo với các cơ sở có uy tín, đáp ứng nhu cầu của người học.
Điều 27. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học 
1. Hằng năm, Tr¬ung tâm có trách nhiệm thông báo công khai kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển sinh và các chính sách, chế độ đối với người học. 
2. Chủ động phối hợp với gia đình người học để làm tốt công tác giáo dục, nhằm phát triển toàn diện nhân cách của người học. 
Điều 28. Quan hệ giữa Trung tâm với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tại địa phương
1. Trung tâm phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác tại địa phương thực hiện các nội dung của các chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập;
2. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân ủng hộ vật chất và tinh thần cho Trung tâm, tham gia xây dựng phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đông Hòa có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ huyện đề xuất trình UBND huyện xem xét quyết định cho phù hợp./.