THANH TRA

Tiếng Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐÔNG HÒA

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA THANH TRA HUYỆN ĐÔNG HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số  02/2015/QĐ-UBND

Ngày 16/6/2015 của UBND huyện Đông Hòa)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  VÀ QUYỀN HẠN

          Điều 1. Vị trí và chức năng

          1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

 2. Thanh tra huyện có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện mà trực tiếp là Chủ tịch UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.    

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

2. Trình Chủ tịch UBND huyện kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND huyện hoặc Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn;

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

 

6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn;

          7. Về thanh tra

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch UBND huyện;

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND huyện;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao;

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết khiếu nại, tố cáo mà Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND huyện;

e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện;

b) Phối hợp với các cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh , kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình, định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xậy dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện. 

12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của UBND huyện và Thanh tra tỉnh.

13. Quản lý biên chế công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỹ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp UBND huyện.

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức

1. Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên, công chức chuyên môn.

a) Chánh Thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanh tra huyện, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra huyện.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh;

- Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

b) Phó Chánh Thanh tra huyện là người giúp Chánh Thanh tra huyện và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành và theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện.

Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện Quyết định theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra huyện.

c) Thanh tra viên và công chức chuyên môn: Nhiệm vụ cụ thể do Chánh Thanh tra phân công thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra huyện, Phó Chánh Thanh tra trực tiếp quản lý và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc khen thưởng, kỹ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế công chức của Thanh tra huyện được Chủ tịch UBND huyện giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được UBND tỉnh giao.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN

Điều 4. Chánh Thanh tra huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ thì đề xuất UBND huyện sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

                                                         TM. UBND THỊ XÃ

                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                             Lê Thanh Nghiêm

 

Tiếng Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐÔNG HÒA

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA THANH TRA HUYỆN ĐÔNG HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số  02/2015/QĐ-UBND

Ngày 16/6/2015 của UBND huyện Đông Hòa)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  VÀ QUYỀN HẠN

          Điều 1. Vị trí và chức năng

          1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

 2. Thanh tra huyện có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện mà trực tiếp là Chủ tịch UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.    

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

2. Trình Chủ tịch UBND huyện kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND huyện hoặc Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn;

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

 

6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn;

          7. Về thanh tra

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch UBND huyện;

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND huyện;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao;

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết khiếu nại, tố cáo mà Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND huyện;

e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện;

b) Phối hợp với các cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh , kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình, định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xậy dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện. 

12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của UBND huyện và Thanh tra tỉnh.

13. Quản lý biên chế công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỹ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp UBND huyện.

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức

1. Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên, công chức chuyên môn.

a) Chánh Thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanh tra huyện, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra huyện.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh;

- Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

b) Phó Chánh Thanh tra huyện là người giúp Chánh Thanh tra huyện và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành và theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện.

Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện Quyết định theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra huyện.

c) Thanh tra viên và công chức chuyên môn: Nhiệm vụ cụ thể do Chánh Thanh tra phân công thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra huyện, Phó Chánh Thanh tra trực tiếp quản lý và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc khen thưởng, kỹ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế công chức của Thanh tra huyện được Chủ tịch UBND huyện giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được UBND tỉnh giao.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN

Điều 4. Chánh Thanh tra huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ thì đề xuất UBND huyện sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

                                                         TM. UBND THỊ XÃ

                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                             Lê Thanh Nghiêm

 

TƯ PHÁP

Danh Mục Nội Dung
Thống kê truy cập
Hôm nay : 346
Hôm qua : 441
Tháng 05 : 13.522
Năm 2024 : 72.582

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký