PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

English

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2022/QĐ-UBND

ngày 05/12/2022 của UBND thị xã Đông Hòa)

                                                                                               

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

          Điều 1. Vị trí và chức năng

          1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn Hóa và Thông tin thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã: Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trung hạn và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể  thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự  thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin; 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo phân công;

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch  sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về  các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật;

d) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện  phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng  nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn  dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh  hiệu gia đình, thôn, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; bảo vệ và phát  huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn;

đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về lễ hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật  biểu diễn trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

e) Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập,  hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện cấp xã, thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề  nghiệp và cơ sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở  trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các  thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn  hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm  vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn;

h) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể  dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật;

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy  định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham  nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân  thị xã.

2. Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã: Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm lĩnh vực thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo phân công;

c) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông;

d) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh - truyền hình thị xã tại địa phương; tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thị xã theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

e) Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường, quản lý các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

g) Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã;

3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục,  thể thao, du lịch, quảng cáo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban  nhân dân xã, phường;

4. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin;

5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông;

6. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã;

7. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật. 

Chương II

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ

a) Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin;

b) Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật;

2. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã quyết định trong tổng biên chế công chức của thị xã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Việc bố trí công tác đối với công chức Phòng Văn hóa và Thông tin phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ thì đề xuất Uỷ ban nhân dân thị xã xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEOPLE'S COMMITTEE                                                          SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

DONG HOA TOWN                                                                            Independence – Freedom – Happiness

 

 

REGULATIONS

FUNCTIONS, DUTIES, POWERS AND PERSONNEL ORGANIZATION

OF THE CULTURE AND INFORMATION OFFICE OF DONG HOA TOWN

(Issued together with Decision No. 05/2022/QD-UBND

dated December 5, 2022 of Dong Hoa Town People's Committee)

                                                                                               

 

Chapter I

POSITION, FUNCTIONS, DUTIES AND POWERS

 

          Article 1. Location and function

          1. The Department of Culture and Information is a specialized agency under the Town People's Committee; has the function of advising and assisting the Town People's Committee in implementing state management of: Culture, family, physical education, sports, tourism and advertising; press; publishing, printing and distribution; broadcasting; electronic information; background information; foreign affairs information; Postal; telecommunication; information technology; digital transformation in the area and perform a number of tasks and powers as authorized by the Town People's Committee and according to the provisions of law.

2. The Town's Department of Culture and Information has legal status, its own seal and account; Subject to the direction and management of the organization, job positions, civil servant payroll, civil servant rank structure and work of the Town People's Committee, and at the same time subject to the direction, inspection and guidance on expertise and operations of the Department of Culture, Sports and Tourism of Phu Yen province; Department of Information and Communications of Phu Yen province.

          Article 2. Duties and powers

          1. In the field of Culture, Sports and Tourism

a) Submit to the Town People's Committee: Draft decision; mid-term and annual planning and development plans for culture, family, fitness, sports, tourism and advertising; Projects and programs to develop culture, family, physical education, sports, tourism and advertising; programs and measures to organize the implementation of state administrative reform tasks in the assigned state management field; draft a document specifying the functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Culture and Information; 

b) Submit to the Chairman of the Town People's Committee draft documents in the fields of culture, family, physical education, sports, tourism and advertising under the promulgation authority of the Chairman of the Town People's Committee according to assignment;

c) Organize the implementation of legal documents, planning and plans after approval; information, propaganda, dissemination, and legal education in  areas within the scope of assigned management; monitor law enforcement;

d) Guide organizations, units and people in the town to carry out cultural and artistic movements; exercise and sports movements; build a civilized lifestyle in weddings, funerals, and festivals; building the movement "All people unite to build cultural life"; Build and guide the awarding of titles to families, villages, cultural quarters, cultural units, and communes that meet new rural cultural standards; Build and implement village conventions and conventions; protect and promote the values ​​of historical-cultural relics, scenic spots and intangible cultural heritage; manage, protect, embellish, exploit, properly use and promote the value of tourism resources, tourism environment, tourist areas and tourist attractions in the area;

đ) Advise and assist the Town People's Committee in state management of festivals, karaoke service business, discotheque service business, art activities technique  bperformed in the area according to the provisions of law. 

e) Receive and provide written responses to notices of establishment, merger,  consolidation, division, separation, dissolution, or termination of library operations of commune-level libraries,  libraries of preschool education facilities , general education institutions, vocational education institutions and other educational institutions, private libraries serving the community based in the area according to the decentralization and authorization of the Town People's Committee; 

g) Guide and inspect the activities of public service units, grassroots cultural and sports institutions, and service establishments in the fields of culture, physical education, sports, and tourism and advertising and public entertainment spots under the management of the Department of Culture and Information in the area;

h) Assist the Town People's Committee in state management of collective economic organizations and private economic organizations; Guide and inspect the activities of associations and non-governmental organizations operating in the area in the fields of culture, family, physical education, sports, tourism and advertising according to the provisions of law;

i) Preside and coordinate with relevant agencies to check compliance with legal regulations in the fields of culture, family, physical education, sports, tourism and advertising in the town; resolve the complaint report; Prevent and combat corruption and waste according to the provisions of law and assignments of the Town People's Committee.

2. Regarding the field of Information and Communications

a) Submitted to the People's Committee town: Draft decision; mid-term and annual development plans and plans for the information and communications sector; programs and measures to organize the implementation of administrative reform tasks nstate in the field of management nallocated country;

b) Submit to the Chairman of the People's Committee town draft documents on information Information and communication are under the promulgation authority of the Chairman of the People's Committee town as assigned;< /span>

c) Organize the implementation of legal documents, planning and plans after approval; information, propaganda, dissemination, legal education, monitoring law enforcement in the field of information and communications;

d) Help the People's Committee town appraise, register, and issue all types licenses and certificates in the fields of information and communication according to the provisions of law and according to the assignment and decentralization of the People's Committee of the town. Help the Town People's Committee manage nthe state of collective economic organizations, private economies, and other Associations and non-governmental organizations operating in the area in the field of information and communication according to the provisions of law. Help the People's Committee town in organizing the work of protecting safety and information security in postal, telecommunications, information technology, Internet, and radio activitiesHelp the Town People's Committee build and organize and manage the local town's basic information and radio and television broadcasting system; information providing organizations; Managing local information content;

đ) Preside and coordinate with relevant agencies and units and the People's Committees of communes and wards to monitor and organize the implementation of programs , projects on digital transformation, information technology application, electronic transactions in state agencies, businesses and people, developing develop e-government, digital government, digital economy and digital society in the area town as assigned by the Town People's Committee commune, Chairman of the Town People's Committee;

e) Organize foreign information activities in the area according to the guidance of the Department of Information and CommunicationsOrganize the management, inspection and guidance of communes and wards, manage postal service points, telecommunications and Internet service provision points, and service provision points public electronic chat service, local photocopying point discussed according to the provisions of law;

g) Inspect organizations and individuals according to assigned sectors and fields in implementing legal regulations; resolve the complaint report; prevent and combat corruption and negativity; practice thrift and combat waste according to the provisions of law and assignments of the Town People's Committee;

3. Professional guidance in the fields of culture, family, physical education, sports, tourism, advertising and professional guidance in the field of Information and Communications for specialized positions subjects belonging to the People's Committee of communes and wards;

4. Organize the application of scientific and technological advances; Build an information and storage system to serve state management and expertise of the Department of Culture and Information;

5. Carry out information work, periodic and irregular reports on the implementation of assigned tasks according to the regulations of the Town People's Committee, the Department of Culture, Sports and Tourism and the Department of Information and Communications. The media;

6. Manage organizational structure, job positions, civil servant payroll, civil servant rank structure, implement salary regimes, policies, remuneration, rewards, discipline, training and compensation Professional training for civil servants under the Department's management according to the provisions of law and the assignment and decentralization of the Town People's Committee;

7. Financial management and responsibility; Assets are assigned according to the provisions of law and the assignment and decentralization of the Town People's Committee;

8. Perform other tasks assigned by the Town People's Committee, Chairman of the Town People's Committee and according to the provisions of law. 

chapter II

ORGANIZATION AND STAFFING

Article 3. Organization and staffing

1. The Department of Culture and Information has a Head, no more than 02 Deputy Heads and civil servants performing professional work

a) The Head of the Department of Culture and Information is responsible before the Town People's Committee, the Chairman of the Town People's Committee and the law for the implementation of assigned functions, tasks, powers and all activities. action of the Department of Culture and Information;

b) Deputy Head of the Department of Culture and Information helps the Head of the Department in charge and monitor some aspects of work; Responsible to the Head of Department and the law for assigned tasks. When the Head of the Department is absent, a Deputy Head of the Department is authorized by the Head of the Department to manage the activities of the Department;

c) Appointment, transfer, rotation, reward, discipline, dismissal, resignation, implementation of regimes and policies for Department Heads and Deputy Heads are decided by the Chairman of the Town People's Committee prescribed by law;

2. The civil servant payroll of the Culture and Information Department is decided by the Chairman of the Town People's Committee within the town's total civil servant payroll assigned by the Provincial People's Committee.

The work arrangement for civil servants of the Department of Culture and Information must be based on the job position, civil servant rank standards and the qualities, qualifications and capabilities of civil servants.

Chapter III

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 4. The Head of the Department of Culture and Information, Heads of relevant agencies and units are responsible for implementing this Regulation. During the implementation process, if there are modifications or additions to functions and tasks, the Town People's Committee is proposed to consider amending and supplementing the Regulations accordingly./.

 

Danh Mục Nội Dung
Thống kê truy cập
Hôm nay : 90
Hôm qua : 695
Tháng 06 : 15.405
Năm 2024 : 88.692