PHÒNG BAN - NGÀNH

 • HOÀNG ANH TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ
  • Điện thoại:
   0918 372 177
 • ĐỖ THỊ THU VŨ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Trưởng phòng Quản lý Đô thị
  • Điện thoại:
   0972 173 377
 • NGUYỄN CÔNG DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0944 189 998
 • LÊ VĨNH THÁI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Điện thoại:
   0905 600 560
 • NGUYỄN HỮU DANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Điện thoại:
   0914 046 868
 • ĐOÀN MINH PHONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ
  • Điện thoại:
   0977 381 199
 • VÕ THỊ TÁM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã
  • Điện thoại:
   0945 354 303
 • NGUYỄN HỒNG THIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch
  • Điện thoại:
   0905 035 668
 • BÙI VĂN ĐÔNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
  • Điện thoại:
   0916 191 007
 • HUỲNH TẤN PHƯỚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài nguyên và Môi trưởng
  • Điện thoại:
   0987 298 562
 • VÕ NGỌC THOẠI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã
  • Điện thoại:
   0977 746 100
 • LÊ QUANG TRUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm GDNN - GDTX thị xã
  • Điện thoại:
   0982 527 569
 • HOANG ANH TUAN
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   City Commissioner - Head of Internal Affairs
  •  
  • Phone:
   0918 372 177
 • DO THI THU VU
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   City Commissioner - Head of Urban Management Department
  •  
  • Phone:
   0972 173 377
 • NGUYEN THI Bich THUAN
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   City Commissioner - Head of Economic Department
  •  
  • Phone:
   0974 646 335
 • NGUYEN CONG DUNG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   City Commissioner - Chief Inspector
  •  
  • Phone:
   0944 189 998
 • LE VINH THAI
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   City Commissioner - Head of Department of Labor, War Invalids and Social Affairs
  •  
  • Phone:
   0905 600 560
 • NGUYEN HUU DANH
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   City Commissioner - Head of Education and Training Department
  •  
  • Phone:
   0914 046 868
 • DOAN MINH PHONG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   City Commissioner - Director of Project Management Board of Construction Investment &PTQD
  •  
  • Phone:
   0977 381 199
 • VO THI TAM
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Chief of Office of the Town People's Council & People's Committee
  •  
  • Phone:
   0945 354 303
 • NGUYEN HONG THIEN
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Head of Finance and Planning Department
  •  
  • Phone:
   0905 035 668
 • BUI VAN DONG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Head of Culture and Information Department
  •  
  • Phone:
   0916 191 007
 • NGUYEN VAN CUONG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Head of Justice Department
  •  
  • Phone:
   0934 904 679
 • HUYNH TAN PHUOC
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Deputy Head of Department in charge of Natural Resources and Environment Department
  •  
  • Phone:
   0987 298 562
 • VO NGOC THOAI
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Director of the Town's Center for Culture, Sports and Radio Broadcasting
  •  
  • Phone:
   0977 746 100
 • LE QUANG TRUNG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Deputy Director in charge of the town's Vocational Education and Continuing Education Center
  •  
  • Phone:
   0982 527 569
Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký