http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.653
Online: 50

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Ảnh: Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra một công trình xây dựng ở huyện Tây Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền theo phân cấp của Luật Đất đai, Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực đất đai, đồng thời rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành nhưng nay không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực. Hoàn thành trước tháng 10/2018.
Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện việc lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương hoàn thành trong quý II/2018; Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện hoàn thành trong tháng 7/2018. Thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trước ngày 31/12/2018.
Đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất các dự án quá 3 năm chưa thực hiện
Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm chưa thực hiện để đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện hoàn thành trước tháng 11/2018.
Chủ trì việc thống kê, rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện hoàn tất thủ tục về đất đai, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và rà soát, hướng dẫn có tổ chức đã sử dụng đất thuộc trường hợp chuyển sang thuê đất hoặc đã sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.
Kiên quyết tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức; việc buông lỏng quản lý tại cấp huyện, cấp xã để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.
Tập trung việc thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Thông qua đó xác định được các tồn tại và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý, khắc phục trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên.
Bên cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương, nhất là cấp huyện đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch, thủ tục về đất đai.
Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về xây dựng
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo để nâng cao chất lượng quản lý việc xây dựng nhà tại cấp huyện theo đúng quy định, khắc phục triệt để việc xây nhà không có giấy phép hoặc xây nhà trên đất nông nghiệp. Phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan tài sản, vật kiến trúc đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng chậm triển khai hoặc triển khai không hiệu quả, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi và xử lý theo quy định pháp luật về đầu tư. Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, lập dự toán bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai; bảo đảm kinh phí để thực hiện các nội dung công việc như lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dụng sở dữ liệu địa chính…
UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về các quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt hoặc định hướng quy hoạch trong tương lai của từng địa phương trên địa bàn tỉnh đề xuất các khu vực phù hợp nhu cầu sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.
Tiến hành rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01/7/2014, làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp khắc phục, báo cáo đề xuất để thực hiện các dự án, công trình đầu tư.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai, qua đó kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người sử dụng đất và người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng đất nhưng buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật

 

Nguồn: http://phuyen.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.