http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.693
Online: 60

Ngày 9/4, UBND tỉnh có Văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Trong số các nội dung nhiệm vụ giao các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, đối với tổ chức bộ máy, biên chế, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy định về phân cấp, phân công giữa các cấp; xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm trong quản lý Nhà nước giữa các cấp gắn với tăng cường nguồn lực, năng lực thực hiện theo phân cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện công vụ của chính quyền địa phương. Có cơ chế xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không đúng, không đầy đủ thẩm quyền, nhiệm vụ được phân cấp. Thời gian thực hiện từ năm 2018 và cơ bản hoàn thành vào năm 2020.
Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về công tác cán bộ bảo đảm đúng thẩm quyền được phân cấp, đồng bộ, thống nhất, tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ban hành cơ chế, chính sách thu hút người có đức, có tài vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, khi Trung ương có hướng dẫn. Xây dựng Đề án hợp nhất 03 Ban Quản lý dự án (thành lập theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng) thành 01 Ban Quản lý trong  năm 2018; hợp nhất một số sở, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như: Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Tôn giáo và Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện sau năm 2020, khi Trung ương có hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch rà soát xây dựng, thực hiện kế hoạch điều động, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ giữa các cơ quan, đơn vị từ nơi thừa sang nơi thiếu, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa đảm bảo phù hợp trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường của công chức, viên chức.
Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp VP HĐND tỉnh; VP ĐĐBQH tỉnh; Sở Nội vụ xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung. Thời gian thực hiện khi được Trung ương chọn làm thí điểm và có hướng dẫn.
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND và UBND ở cấp huyện. Đề án sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế cho Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện quản lý; thực hiện trong năm 2018.
Cũng trong năm 2018, các sở ban, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành, giải thể những tổ chức hoạt động không hiệu quả, không thực chất; củng cố, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của các thành viên tham gia trong tổ chức phối hợp liên ngành; rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức phù hợp sau khi kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; thực hiện kiêm nhiệm ở các vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ; một kế toán kiêm thực hiện nhiệm vụ cho nhiều cơ quan, đơn vị. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo…
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cụ thể của Kế hoạch số 53-KH/TU cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cơ quan, địa phương chủ trì phải chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, đề án triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và thời gian. Các cơ quan liên quan tích cực phối hợp với cơ quan chủ trì để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đề nghị.
UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chậm hoặc không thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu

 

Nguồn: http://phuyen.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.