http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.881
Online: 27

Ngày 26/3, UBND tỉnh có Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo. Tổ chức, sắp xếp nhân sự theo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được UBND tỉnh phê duyệt. Từ nay đến năm 2021, UBND tỉnh sẽ không giao bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; trường hợp được giao thêm nhiệm vụ mới thì cơ quan, đơn vị, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có.
Giải quyết dứt điểm số biên chế vượt trong năm 2018
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, có kế hoạch, biện pháp giải quyết dứt điểm trong năm 2018 số công chức, viên chức, người lao động vượt quá số biên chế được giao; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Chấm dứt việc hợp đồng mới lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương (trừ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên). Các trường hợp đã được Sở Nội vụ thẩm định, thống nhất cho hợp đồng lao động (theo Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 13/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thì tiếp tục sử dụng chờ tham gia kỳ thi tuyển công chức, viên chức; nếu không tham dự kỳ thi hoặc thi không trúng tuyển thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phải giải quyết cho chấm dứt hợp đồng lao động, trường hợp để dây dưa, kéo dài thì xử lý trách nhiệm theo quy định. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021 và Kế hoạch tinh giản biên chế của từng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6271/UBND-NC ngày 14/11/2017.
Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế điều chỉnh, bổ sung của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch đã đề ra.
UBND tỉnh lưu ý, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không đạt tỷ lệ tinh giản biên chế theo Kế hoạch thì phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định. Không xem xét đề bạt, bổ nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phụ trách công tác tổ chức cán bộ cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm, không có hiệu quả quy định của nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện không đạt tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định

 

Nguồn: phuyen.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.