http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.440
Online: 30

Ngày 22/1, UBND tỉnh có Văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện “Tết trồng cây” nhân dịp xuân Mậu Tuất năm 2018; đồng thời chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017-2018.

 Ảnh: Minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017; trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Lưu ý, việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô hom.
Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, các địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt; báo cáo kết quả tổ chức và kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi và phối hợp chỉ đạo.Bên cạnh đó, các sở ngành, địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật trước, trong và sau dịp tết Nguyên Đán năm 2018 và trong suốt mùa khô 2017-2018 trên tinh thần tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT-TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 04/5/2017 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình hành động số 03/CTr-UBND 22/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn: phuyen.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.