http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 292.574
Online: 57

UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐÔNG HOÀ                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc      

 Số:  432/TB-UBND                   Đông Hoà, ngày  15 tháng  6  năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện

tại Hội nghị UBND huyện ngày 13/6/2017

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13/6/2017, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Võ Ngọc Hòa - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị UBND huyện để thông qua dự thảo một số nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa X. Thành phần dự họp: đ/c Nguyễn Đình Hữu, Đỗ Hữu Thông- PCT HĐND huyện, thành viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chi cục Thuế huyện, Chi cục Thống kê huyện, Kho bạc huyện. Vắng có lý do: các PCT UBND huyện, Công an huyện, phòng Văn hóa và Thông tin.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Phòng Tài chính- Kế hoạch thông qua 03 dự thảo: Báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2017 của huyện Đông Hòa; Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Hòa; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 của huyện Đông Hòa; Phòng Kinh tế và Hạ tầng thông qua 02 dự thảo: Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết xây dựng và phát triển 05 đơn vị hành chính trở thành phường trước năm 2020 và Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phân khu chức năng khu vực thị trấn Hòa Vinh; Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đông Hòa; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua dự thảo Tờ trình về việc hỗ trợ diện tích chuyển đổi cây trồng tăng so với Nghị quyết 169/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên; Phòng Nội vụ thông qua 02 dự thảo: Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đông Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 và Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đông Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Thanh tra huyện báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên dự họp; đ/c Chủ tịch UBND huyện kết luận và có ý kiến chỉ đạo cụ thể từng nội dung như sau:

1. Về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017:

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục cập nhật số liệu (đến ngày 31/6/2017), hoàn chỉnh dự thảo theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.

2. Về dự thảo Báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2017 của huyện Đông Hòa; Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Hòa; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 của huyện Đông Hòa:

Giao phòng Tài chính- Kế hoạch hoàn chỉnh các dự thảo theo ý kiến góp ý của cuộc họp như: về căn cứ, bỏ phần đánh giá nguồn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bổ sung mở rộng KDC số 3 (Trường tiểu học số 1 Hòa Vinh cũ). Thống nhất cập nhật số liệu đến ngày 31/6/2017.

3. Về dự thảo Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết xây dựng và phát triển 05 đơn vị hành chính trở thành phường trước năm 2020 và Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phân khu chức năng khu vực thị trấn Hòa Vinh:

Thống nhất dự thảo Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phân khu chức năng khu vực thị trấn Hòa Vinh. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương tham mưu UBND huyện Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng huyện thành thị xã, trong đó xác định rõ 05 đơn vị hành chính trở thành phường trước năm 2020. Hoàn thành trình UBND huyện thông qua vào chiều ngày 19/6/2017 trước khi trình BTV Huyện ủy.

 4. Về dự thảo Tờ trình về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đông Hòa:

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Tờ trình (đính kèm Báo cáo thuyết minh) theo ý kiến đóng góp của cuộc họp; lưu ý thể thức văn bản.

 5. Về dự thảo Tờ trình về việc hỗ trợ diện tích chuyển đổi cây trồng tăng so với Nghị quyết 169/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên:

Cuộc họp không thống nhất về việc thông qua Tờ trình. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện văn bản trình xin ý kiến của tỉnh về cơ chế thực hiện.

 6. Về dự thảo Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đông Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 và Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đông Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021:

Cuộc họp thống nhất nội dung Tờ trình:

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Huỳnh Văn Dũng, nguyên Chánh Thanh tra huyện;

- Thống nhất giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí:

+ Nguyễn Đình Duy, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch;

+ Nguyễn Hưng Anh Kiệt, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

+ Nguyễn Hữu Danh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Phan Văn Ngà, Trưởng phòng Tư pháp.

7. Về báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017:

Giao Thanh tra huyện xây dựng báo cáo của UBND huyện, chỉnh sửa bố cục văn bản theo ý kiến góp ý của cuộc họp.

8. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện:

Phối hợp với cơ quan soạn thảo kiểm ra, rà soát kỹ các văn bản đảm bảo yêu cầu về nội dung và thể thức trước khi trình các Ban của HĐND huyện. Hoàn thành, gửi tài liệu cho Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Xã hội của HĐND huyện trước ngày 05/7/2017.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Thành viên dự họp;

- Chánh, Phó VP;

- Lưu: VT, Ng.                     

         TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

              Đã ký

          Võ Thị Tám

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.