http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 315.623
Online: 43

UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐÔNG HOÀ                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc      

 Số: 430/TB-UBND                            Đông Hoà, ngày 14 tháng 6  năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp UBND huyện đột xuất ngày 13/6/2017

Lúc 17 giờ 00 phút, ngày 13/6/2017, đồng chí Võ Ngọc Hòa - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp UBND huyện đột xuất; thành phần dự họp: thành viên UBND huyện. Vắng: đồng chí Nguyễn Quang Phổ, Huỳnh Văn Dũng, Ngô Viết Hải (có lý do).

Sau khi nghe phòng Nội vụ báo cáo danh sách dự kiến nhân sự lãnh đạo Hội Châm cứu huyện, nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Lê Huy Kông và ông Đinh Văn Nam; kết quả biểu quyết của các thành viên dự họp; đ/c Chủ tịch UBND huyện kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất dự kiến nhân sự lãnh đạo Hội Châm cứu, nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Lê Huy Kông và ông Đinh Văn Nam. Giao phòng Nội vụ hướng dẫn Hội Châm cứu hoàn tất các thủ tục và tiến hành Đại hội, nhiệm kỳ 2014-2019 theo đúng quy định.

       Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, yêu cầu phòng Nội vụ, Hội Châm cứu huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (Thay b/cáo);

- Thường trực HĐND huyện;

- Phòng Nội vụ;

- Hội Châm cứu huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND Huyện;

- Thành phần dự họp;

- Chánh VP, PCVP (Tám)

- Lưu: VT HĐND&UBND, Ng.                   

     TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

           Đã ký

     Bùi Văn Đông

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.