http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 332.037
Online: 53

UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐÔNG HOÀ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

 Số:  3074/UBND-TH                                  Đông Hoà, ngày 13 tháng 6 năm 2017


                        Kính gửi:

              - Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện;

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.      

Thực hiện Thông báo số 375/TB-UBND, ngày 09/6/2017 về ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Trà- Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2017; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Chủ động rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là các chỉ tiêu về thu ngân sách, đầu tư phát triển và có giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu được giao.

- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Khẩn trương hoàn thành các nội dung đã được phân công chuẩn bị trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa X.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước. Chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, tham dự các cuộc họp tại UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND huyện phải đúng giờ. Thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm. Trong quá trình thẩm định, xử lý công việc được giao không báo cáo đề xuất chung chung, phải nêu rõ căn cứ, quan điểm đối với nội dung thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị và địa phương phụ trách.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tập trung hướng dẫn gieo sạ lúa vụ Hè-Thu 2017; chủ động triển khai các phương án phòng, chống hạn.

- Chủ động phối hợp Hạt kiểm lâm huyện, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đèo Cả và các địa phương liên quan thực hiện điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Giúp UBND huyện trong việc phối hợp các ngành chức năng của tỉnh về kiểm tra các nhà máy, xí nghiệp tại KCN Hòa Hiệp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường.

4. Ban Quản lý dự án ĐTXD:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Định kỳ hàng tháng có báo cáo tiến độ triển khai từng dự án, trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, tham mưu đề xuất UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

5. Chi cục Thuế huyện:

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tăng nguồn thu ngân sách.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý học sinh dịp hè, tránh các trường hợp tai nạn thương tích, nhất là tình trạng học sinh chết đuối nước. Phối hợp Huyện đoàn và địa phương triển khai các hoạt động hè thiết thực, bổ ích cho các em.

7. Phòng Nội vụ:

- Chủ động tham mưu giúp UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ trong việc giải quyết thi thăng hạng cho 167 viên chức giáo viên trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện thư chúc mừng, thư chia buồn, thư xin lỗi cũng như việc bố trí treo bảng các quy chế, quy định, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; báo cáo UBND huyện tình hình triển khai thực hiện.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Huyện ủy (b/c);

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó CT.UBND huyện;

- Chánh, PVP.HĐND&UBND huyện;

- Cổng Thông tin điện tử (S);

- Lưu VT.HĐND&UBND, Ng.

  CHỦ TỊCH

  Đã ký

Võ Ngọc Hòa

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.