http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.991
Online: 49

Ngày 30-11, UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng và cụ thể hóa bằng hành động các Chỉ thị: số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, số 15-CT/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ, Chương trình hành động số 03/CTr-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh đến từng đảng viên, cán bộ, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư…nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện nghiêm việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các dự án có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng cho mục đích quốc phòng - an ninh, các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết để báo cáo Thủ tướng; tổ chức quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, không chuyển loại rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ, rừng sản xuất; tăng cường kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý hoặc tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; kiểm tra, rà soát và thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp; tổ chức rà soát, phân loại, đánh giá các cơ sở chế biến gỗ để có giải pháp quản lý tốt hoạt động kinh doanh, chế biến theo quy định; đình chỉ ngay các cơ sở vi phạm pháp luật, thành lập không đúng quy định của Nhà nước.
Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý Nhà nước cho chính quyền cấp cơ sở, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu; trên cơ phân cấp quản lý Nhà nước, chính quyền cấp huyện, xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về công tác quản lý tài nguyên rừng và đất rừng trên địa bàn quản lý. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng cấp huyện kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện và hướng dẫn người dân sử dụng đúng mục đích. Trên cơ sở đó, tổ chức giao rừng, cho thuê rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, công đồng dân cư những diện tích chưa giao, cho thuê theo quy định.
Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương tổ chức, chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng và trấn áp các đối tượng chống người thi hành công vụ; giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, kiên quyết đình chỉ, thu hồi các dự án vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, các cấp đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ, phát triển rừng, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị.

 

Nguồn: phuyen.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.