/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Công văn số 03 ngày 25_3_2020 về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 42 ngày 13_2_2020.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Công văn số 04_HĐPH ngày 10_7_2020 đề xuất nội dung phỏ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng cuối năm 2020.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Công văn số 05 ngày 17_7_2020 về việc phân công báo cáo viên pháp luật thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Công văn số 06_HĐPH ngày 20_7_2020 về việc phân công báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Công văn số 07_HĐPH ngày 24_8_2020 về việc đề cương báo cáo chuẩn bị Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Công văn số 08 ngày 22_9_2020 về việc biên soạn đề cương hướng dẫn điều kiện, thành phần hồ sơ về cấp phép xây dựng.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Kế hoạch số 01 ngày 14_7_2020 tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã năm 2020 (1).pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Kế hoạch số 02 ngày 02_10_2020 phổ biến, quán triệt Nghị định số 96_2020_NĐ_CP .pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Kế hoạch số 79 ngày 19_10_2020 tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã năm 2020.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/3.Văn bản chỉ đạo, điều hành/Quyết định số 01 ngày 29_01_2018 quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp.pdf

Thống kê: 1.182.486
Online: 45