Trần Văn Tân

Bí Thư TU

VP Thị ủy

 

tranvantan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Phi Hổ

Chủ tịch HĐND

VP Thị ủy

0918.474.200

nguyenphiho@phuyen.gov.vn

Nguyễn Công Dũng

Chánh Văn Phòng

VP Thị ủy

0944.189.998

nguyencongdung@phuyen.gov.vn 

Đỗ Nam Việt

P Chánh VP

VP Thị ủy

0946.178.744

 

Nguyễn Công Định

P Chánh VP

VP Thị ủy

0948.700.399

 

Nguyễn Thị Lan

Kế toán

VP Thị ủy

0985.296.036

 

Nguyễn Thị Hồ Anh

Lưu trữ

VP Thị ủy

0947.244.092

 

Trần Thị Thanh Thắng

Thủ quỹ

VP Thị ủy

0982.535.210

 

Dương Thị Diễm Lệ

CV

VP Thị ủy

0364.235.760

 

Nguyễn Thị Ánh Thuân

CV

VP Thị ủy

0979.369.985

 

THỊ ỦY

Văn thư

VP Thị ủy

02573.531.016

tonghopdonghoa@gmail.com

THỊ ỦY

Văn thư

Ban Tổ chức Thị ủy

02573.531.050

btchu.donghoa@gmail.com

THỊ ỦY

Văn thư

Ban Tuyên giáo Thị ủy

02573.532.474

bantuyengiaodonghoa@gmail.com

Ngô Viết Hải

Trưởng Ban

//

0989.395.777

ngoviethai@phuyen.gov.vn 

Trần Minh Tiền

Phó Trưởng Ban

//

0365.150.801

 

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Chuyên viên

//

0971.384.011

 

 

   

 

 

Kiều Thị Bình

Chuyên viên

//

0972.721.179

 

Lương Văn Khạng

Trưởng Ban

Ban Tổ chức Thị ủy

0914.724.502

luongvankhang@phuyen.gov.vn

THỊ ỦY

Văn thư

Ủy ban kiểm tra Thị ủy

 

 

Lương Minh Nhất

Chủ nhiệm UBKT

Ủy ban kiểm tra Thị ủy

0365.450.406

luongminhnhat@phuyen.gov.vn

Đỗ Hữu Thông

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban kiểm tra Thị ủy

0949.746.268

dohuuthong@phuyen.gov.vn

 

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban kiểm tra Thị ủy

 

 

Phạm Văn Viễn

Ủy viên

Ủy ban kiểm tra Thị ủy

974416381

 

Huỳnh Thị Hiệp Trinh

Ủy viên

Ủy ban kiểm tra Thị ủy

918145053

 

Lê Anh Dũng

Trưởng ban

Ban dân vận Thị ủy

0917.647.504

leanhdung@phuyen.gov.vn

 

Văn thư

Ban dân vận Thị ủy

02573.531.053

bandanvanhudonghoa@gmail.com

Nguyễn Đình Hữu

PCT HĐND

Hội đồng nhân dân Thị xã

0988.616.972

nguyendinhhuu@phuyen.gov.vn

Đỗ Thị Thu Vũ

Phó Ban Kinh tế

Hội đồng nhân dân Thị xã

0972.173.377

dothithuvu@phuyen.gov.vn

 

Chủ tịch

Văn phòng HĐND&UBND

 

 

Nguyễn Văn Hồng

Phó Chủ tịch

Văn phòng HĐND&UBND

0974.881.954

nguyenvanhong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Tĩnh

Phó Chủ tịch

Văn phòng HĐND&UBND

0914.724.502

nguyenvantinh@phuyen.gov.vn

Võ Thị Tám

Chánh VP

Văn phòng HĐND&UBND

0932.554.479 

vothitam@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thúy Duyên Phó Chánh VP Văn phòng HĐND&UBND 0866.112.081 nguyenthithuyduyen@phuyen.gov.vn

Nguyễn Khánh Toàn

Phó Chánh VP

Văn phòng HĐND&UBND

0949.646.779

nguyenkhanhtoan@phuyen.gov.vn

Lê Tấn Thảo

Chuyên viên

Văn phòng HĐND&UBND

0911.359.707; 0935.917.175

letanthao@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Định

Chuyên viên

Văn phòng HĐND&UBND

0905.366.179

nguyenvandinh@phuyen.gov.vn

Lương Quốc Tuấn

Chuyên viên

Văn phòng HĐND&UBND

0982.281.276

luongquoctuan@phuyen.gov.vn

Bùi Ngọc Anh Thư

Chuyên viên

Văn phòng HĐND&UBND

0976.976.568

buingocanhthu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Kỳ Trãi

Chuyên viên

Văn phòng HĐND&UBND

0974.209.099

nguyenkytrai@phuyen.gov.vn

Đoàn Thị Sinh

Kế toán

Văn phòng HĐND&UBND

0911.644.171

doanthisinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Chuyên viên

Văn phòng HĐND&UBND

0775.561.318

nguyenthiquynhmai@phuyen.gov.vn

Võ Duy Minh

Chuyên viên

Văn phòng HĐND&UBND

0976.392.764

voduyminh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Trọng Thanh

Chuyên viên

Văn phòng HĐND&UBND

0905.148.318

 

Bùi Minh Tường

Chuyên viên

Văn phòng HĐND&UBND

0985.230.865

buiminhtuong@phuyen.gov.vn

Văn Phòng HĐND&UBND

Văn thư

Văn phòng HĐND&UBND

02573.531.032

vphdndubnd.donghoa@phuyen.gov.vn

Lê Thị Kim Oanh

Trưởng phòng

Phòng Nội Vụ

 

lethikimoanh@phuyen.gov.vn

Trần Thị Minh Tâm

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội Vụ

0918.941.842

tranthiminhtam@phuyen.gov.vn

Nguyễn Minh Phương

Công chức

Phòng Nội Vụ

0914.361.045

nguyenminhphuong@phuyen.gov.vn

Võ Thị Quyên

Công chức

Phòng Nội vụ

0901.171.968

vothiquyen@phuyen.gov.vn

Lê Hoàng Trung

Công chức

Phòng Nội vụ

0984.428.705

lehoangtrung@phuyen. gov.vn

Phan Thị Cảnh Linh

Công chức

Phòng Nội vụ

0944.244.675

phanthicanhlinh@phuyen.gov.vn

Huỳnh Anh Tâm

Công chức

Phòng Nội vụ

0917.666.900

huynhanhtam@phuyen.gov.vn

Phòng Nội vụ

Văn thư

Phòng Nội vụ

(0257)3.531.052; 3 531 468

pnv.donghoa@phuyen. gov.vn

Nguyễn Đình Duy

Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0982.129.946

nguyendinhduy@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hồng Thiên

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0905.035.668

nguyenhongthien@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thành Toàn

Kế toán trưởng

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

0825.533.070

nguyenthanhtoan@phuyen.gov.vn

Trần Hồng Nam

Chuyên viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0972.775.579

tranhongnam@phuyen.gov.vn

Võ Tấn Vinh

Kế toán trưởng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0978.585.803

votanvinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thúy Vân

Chuyên viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0898.171.828

nguyenthithuyvan83@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Hoài Nhi

Chuyên viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0917.105.882

nguyenthihoainhi@phuyen.gov.vn

Nguyễn Phương Quang

Chuyên viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0778.903.485

nguyenphuongquang@phuyen.gov.vn

Bùi Mỹ Thục Quyên

Chuyên viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0782.636.079

buimythucquyen@phuyen.gov.vn

Ngô Trung Tĩnh

Chuyên viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0901.932.489

ngotrungtinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0975.745.113

tuantcdh@gmail.com

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn thư

Phòng Tài chính - Kế hoạch

02573.532.197

ptckh.donghoa@phuyen.gov.vn

Trần Trọng Quyền

Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

0918.942.295

 

trantrongquyen@phuyen.gov.vn

Đào Thị Thành

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

0942.935.679

 

daothithanh@phuyen.gov.vn

Võ Tấn Ích

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

0905.138.186

votanich@phuyen.gov.vn

 

T

     

 

Lê Hoàng Thành

Chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

0918.156.437

 

lehoangthanh@phuyen.gov.vn

Vi Tố Hạnh

Chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

0905.171.715

 

vitohanh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Tài

Chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

0906.716.187

 

nguyenvantai@phuyen.gov.vn

Trần Hữu Thương

Chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

0945.223.097

tranhuuthuong@phuyen.gov.vn

 

Phan Nguyễn Đăng Danh

Chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

0345.427.006

phannguyendangdanh@phuyen.gov.vn

Lê Thị Thắm

Chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

0933.126.411

lethitham@phuyen.gov.vn 

Phòng Quản lý đô thị

Văn thư

Phòng Quản lý đô thị

02573.531.063

 

pqldt.donghoa@phuyen.gov.vn

Bùi Văn Đông

Trưởng phòng

Phòng Văn Hóa Thông Tin

 

buivandong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Tuấn

P.Trưởng phòng

Phòng Văn Hóa Thông Tin

 

nguyenvantuan83@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Tài

Chuyên viên

Phòng Văn Hóa Thông Tin

905642569

nguyenvantai@phuyen.gov.vn

Nguyễn Kim Sanh

Chuyên viên

Phòng Văn Hóa Thông Tin

0886.795.505

nksanh-ubndhdhoa@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Chuyên viên

Phòng Văn Hóa Thông Tin

 

nguyenngocduyen@phuyen.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn Thư

Phòng Văn Hóa Thông Tin

02573.532.463

pvhtt.donghoa@phuyen.gov.vn

Lê Vĩnh Thái

Trưởng phòng

Phòng LĐTB và Xã hội

0905.600.560

levinhthai@phuyen.gov.vn

Lê Hoàn Nguyên

Phó Trưởng phòng

Phòng LĐTB và Xã hội

0906.106.408

lehoannguyen@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng phòng

Phòng LĐTB và Xã hội

0983.527.551

nguyenvanson@phuyen.gov.vn

Võ Thị Hạnh

Chuyên viên

Phòng LĐTB và Xã hội

0935.560.917

vothihanh83@phuyen.gov.vn

Lương Thị Phường

Chuyên viên

Phòng LĐTB và Xã hội

0918.145.006

luongthiphuong@phuyen.gov.vn

Phan Thị Ngọc Tâm

Chuyên viên

Phòng LĐTB và Xã hội

0917.260.712

phanthingoctam@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nhân viên

Phòng LĐTB và Xã hội

0398.981.098

phongthao1942011@gmail.com

Phòng LĐTB và Xã hội

Văn thư

Phòng LĐTB và Xã hội

(0257)3 531 150; 3 531 933

pldtbxh.donghoa@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Thuận

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế

0974.646.335

nguyenthibichthuan@phuyen.gov.vn

Trương Văn Tòng

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

0358.292.607

truongvantong@phuyen.gov.vn

Võ Thanh

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

0946.179.654

vothanh82@phuyen.gov.vn

Đặng Thị Mai Rin

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

0983.387.869

dangthimairin@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

0985.301.119

nguyenthithanhnhan@phuyen.gov.vn

Đỗ Tấn Thành

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

0399.005.117

dotanthanh@phuyen.gov.vn

Lê Thị Thu Hiếu

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

0905.140.372

lethithuhieu@phuyen.gov.vn

Trần Thị Vãn

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

0974.959.247

 tranthivan@phuyen.gov.vn

Võ Thị Ngọc Duyên

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

0932.550.505

 Vothingocduyen@phuyen.gov.vn

Phòng Kinh tế

Văn thư

Phòng Kinh tế

0257.3531.035;3531.034

pnnptnt.donghoa@phuyen.gov.vn

 Nguyễn Văn Hiền

Trưởng phòng

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

0988.855.505

nguyenvanhien@phuyen.gov.vn

Huỳnh Tấn Phước

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

0987.298.562

huynhtanphuoc@phuyen.gov.vn

Trương Ngọc Thạnh

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

0979.133.373

truongngocthanh@phuyen.gov.vn

Đỗ Hữu Sanh

Chuyên viên

UBND xã Hòa Xuân Nam

0977.178.635

dohuusanh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Tấn Anh Khiêm

Chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

0979.572.101

phannguyendangdanh@phuyen.gov.vn

 

Lê Đức Mỹ

Chuyên viên

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

0977.671.537

leducmy@phuyen. gov.vn

Lê Bá Hùng

Chuyên viên

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

0914.072.262

lebahung@phuyen. gov.vn

Trần Thị Thục Oanh

Chuyên viên

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

0854.591.601

tranthithucoanh@phuyen.gov.vn

Đỗ Như Thi

Chuyên viên

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

0905.441.967

donhuthi@phuyen. gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi Trường

Văn Thư

Thanh tra huyện

(0257)3.531.068; 3 532 377

ptnmt.donghoa@phuyen.gov.vn

Phan Văn Ngà

Trưởng phòng

Phòng Tư Pháp

0982.554.343

phanvannga@phuyen.gov.vn

Nguyễn Anh Dũng

P.Trưởng phòng

Phòng Tư Pháp

 

nguyenanhdung@phuyen.gov.vn

Phòng Tư Pháp

Chuyên viên

Phòng Tư Pháp

02573.531.041

ptp.donghoa@phuyen.gov.vn

Huynh Minh Phúc

Chánh Thanh Tra

Thanh tra huyện

0

huynhminhphuc@phuyen.gov.vn

Thái Văn Tiến

Phó Chánh TT

Thanh tra huyện

0919.789.490

thaivantien@phuyen.gov.vn

Nguyễn Quang Trung

Phó Chánh TT

Thanh tra huyện

0934.881.369

nguyenquangtrung@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Đại

Chuyên viên

Thanh tra huyện

0905.167.077

nguyenvandai@phuyen.gov.vn

Trương Văn Truyền

Chuyên viên

Thanh tra huyện

0919.638.188

truongvantruyen@phuyen.gov.vn

Thanh tra huyện

Văn thư

Thanh tra huyện

02573.531.061

ttra.donghoa@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Danh

Trưởng phòng

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0914.046.868

nguyenhuudanh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Chánh

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0974.959.433

nguyenchanh@phuyen.gov.vn

Lê Thanh Khảnh

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0985.672.079

lethanhkhanh@phuyen.gov.vn

Trần Thị Thu Thảo

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0935.673.334

tranthithuthao@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Đồng

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0825.538.845

nguyenvandong69@phuyen.gov.vn

Văn Tấn Phú

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0915.272.058

vantanphu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Minh Khiến

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0905.052.081

nguyenminkhien@gmail.com

Lưu Vĩnh Hòa

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0917.927.839

luuvinhhoa@phuyen.gov.vn

Lê Thành Thương

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0935.339.158

lethanh.thuong178@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0903.525.078

nguyetthai78@gmail.com

Phan Tấn Minh

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0935.948.919

minh.phantanltt@gmail.com

Trần Thị Mộng Tuyền

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0969.335.803

tranmongtuyenq@gmail.com

Lê Thị Hồng Thúy

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0816.305.409

thuylepgd@gmail.com

Nguyễn Ngọc Tiên

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0981.812.379

ngoctiens1hht@gmail.com

Phạm Ngọc Hải

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0917.667.315

phamngochai.py@gmail.com

Huỳnh Văn Công

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0918.160.894

vancongpgddh.phuyen@gmail.com

Phan Thị Sa Len

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0825.400.283

salen.phansky@gmail.com

Lê Thị Hoài

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0949.751.019

lethihoai84@gmail.com

Lê Văn Dũng

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0774.541.916

lvdung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn

Lê Văn Quảng

Chuyên viên

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

0961.617.107

quangpc7@gmail.com

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

Văn thư

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

 

pdgdt.donghoa@phuyen.gov.vn

Võ Ngọc Thoại

Giám đốc

UBND xã Hòa Thành

0398.645.615

vongocthoai@phuyen.gov.vn

Đặng Rõ

Phó giám đốc

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

0913.409.984

dangro@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ

Phó giám đốc

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

 

nguyenthimy68@phuyen.govn

Đỗ Đình Tây

Viên chức

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

0912.618.252

dodinhtay@phuyen.gov.vn

Nguyễn Quốc Bảo

Viên chức

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

0825.735.606

nguyenquocbao@phuyen.gov.vn

Ngô Viết Hùng

Viên chức

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

0886.967.877

ngoviethung@phuyen.gov.vn

Phan Quang Hòa

Chuyên viên

Phòng Văn Hóa Thông Tin

0889.984.430

phanquanghoa@phuyen.gov.vn

Đỗ Tấn Thủ

Viên chức

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

0918.900.038

dotanthu@phuyen.gov.vn

Võ Thị Anh Vân

Viên chức

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

0981.574.467

vothianhvan@phuyen.gov.vn

SLê Thị Bích Vân

Viên chức

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

 

lethibichvan@phuyen.gov.vn

Tạ Minh Huyền

Viên chức

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

 

taminhhuyen@phuyen.gov.vn

Trần Minh Thuấn

Viên chức

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

0979.781.566

tranminhthuan@phuyen.gov.vn

Mai Thị Kim Thoại

Viên chức

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

0983.299.764

maithikimthoai@phuyen.gov.vn

Đài Truyền Thanh

Văn Thư

Trung tâm Văn hóa, TT& TT

0918.942.012

dtt.donghoa@phuyen.gov.vn

Đoàn Minh Phong

Giám đốc

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0989.444.435

doanminhphong@phuyen.gov.vn

Võ Minh Tâm

Phó Giám đốc

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0948.063.476

vominhtam@phuyen.gov.vn

Lê Thanh Long

Phó Giám đốc

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0794.530.980

lethanhlong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Tám

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

02573.532.046

nguyenvantam76@phuyen.gov.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0794.531.239

nguyenminhtuan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thanh Diệp

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0905.136.196

nguyenthanhdiep@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thành Huy

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0905.126.883

nguyenthanhhuy@phuyen.gov.vn

Nguyễn Lê Ngọc Huân

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0915.767.024

nguyenlengochuan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Vũ Minh

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0935.456.054

nguyenvuminh@phuyen.gov.vn

Phạm Thái Nguyên

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0975.258.248

phamthainguyen@phuyen.gov.vn

Võ Nguyễn Thảo Nguyên

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0917.035.266

vonguyenthaonguyen@phuyen.gov.vn

Hà Thanh Sơn

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0984.040.984

hathanhson@phuyen.gov.vn

Phan Thanh Đàn

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0946.960.137

phanthanhdan@phuyen.gov.vn

Huỳnh Thị Thoa

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0935.403.670

huynhthithoa@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Tường Vi

Kế Toán

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0972.424.076

nguyenthituongvi@phuyen.gov.vn

Nguyễn Kỳ Nhuận

Kế Toán

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0935.224.462

nguyenkynhuan@phuyen.gov.vn

Huỳnh Công Dự

Chuyên viên

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0815.883.849

 

Ngô Thanh Phong

Kế Toán

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0333.013.353

ngothanhphong@phuyen.gov.vn

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

Văn Thư

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

0985.222.122

bqldadtxd.donghoa@phuyen.gov.vn

 

Giám đốc

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

 

 

Đinh Thuận

Phó Giám Đốc

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0935.139.479

dinhthuan@phuyen.gov.vn

Lê Quang Trung

Phó Giám đốc

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

 

lequantrung@phuyen.gov.vn

Huỳnh Tấn Tự

Phó Giám đốc

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

02573.532.446

tantuqd@gmail.com

Huỳnh Trọng Cẩn

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0903.534.139

trongcanhdbt@gmail.com

Trần Quốc Mỹ

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0915.556.526

quocmyqddh@gmail.com

Trần Thị Ái Mỹ

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0935.300.530

aimy.tran51@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Thoa

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0905.624.022

hongthoattptqd@gmail.com

Ngô Thị Thanh Nhã

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0988.158.712

ngothanhnha175@gmail.com

Nguyễn Thị Hoa Sen

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0869.671.768

senptqd@gmail.com

Võ Thị Kim Liễu

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0935.621.515

lieuptqd@gmail.com

Trần Đình Toàn

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0905.093.771

toanpy9082@gmail.com

Trương Hoài Khánh

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0913.813.459

minhkhanhht27@gmail.com

Lê Trung Quý

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0964.029.477

trungquy83@gmail.com

Nguyễn Anh Nhật

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0793.646.306

nhattt82@gmail.com

Lê Nguyên Huy

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0949.325.379

nguyenhuy88@gmail.com

Trần Bảo Lộc

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0949.832.204

baolocqd@gmail.com

Nguyễn Minh Tâm

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0916.855.447

minhtam933@gmail.com

Trương Trọng Hậu

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0985.305.591

tronghau910@gmail.com

Đoàn Trí Viễn

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0938.328.314

triviendoan@gmail.com

Lê Ngọc Bảo

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0974.431.343

lengocbao.cuc@gmail.com

Nguyễn Kích

Chuyên viên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0905.512.869

 

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

Văn thư

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

0379.246.217

ttptqd.donghoa@phuyen.gov.vn

Nguyễn Đăng Đúng

Giám đốc

Trung tâm GDNN-GDTX

0987.655.758

nguyendangdung@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thành

Phó Giám đốc

Trung tâm GDNN-GDTX

0357.447.397

nguyenthanhdonghoa@gmail.com

Đặng Ngọc Anh

Phó Giám đốc

Trung tâm GDNN-GDTX

0914.065.182

dangngocanhctubnd@gmail.com

Nguyễn Ngọc Cẩn

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

02573.532.114

nguyenngoccan@phuyen.gov.vn

Phạm Vũ Thu Hương

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0904.624.502

phamvuthuhuong@phuyen.gov.vn

Trương Thị Ngọc Bích

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0985.752.537

truongthingocbich@phuyen.gov.vn

Nguyễn Ngọc Phương

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0967.944.650

nnphuong@phuyen.edu.vn

Nguyễn Thị Oanh

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0909.119.237

nguyenthioanhtrung@gmail.com

Bùi Thị Thu Thủy

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0856.981.776

thuybui73@gmail.com

Huỳnh Thị Ngọc Duyên

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0777.423.022

huynhthingocduyen@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Thiện

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0946.186.026

nguyenhuuthien@phuyen.gov.vn

Nguyễn Bá Lợi

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0389.243.345

nguyenbaloi@phuyen.gov.vn

Lê Trúc Lâm

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0948.747.671

letruclam@phuyen.gov.vn

Lê Thanh Việt

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0916.957.715

lethithanhviet@phuyen.gov.vn

Trần Thị Tuyết Trinh

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0905.440.977

tranthituyettrinh@phuyen.gov.vn

Hồ Thị Ánh Hồng

Viên chức

Trung tâm GDNN-GDTX

0977.911.619

hothianhhong@phuyen.gov.vn

Trung tâm GDNN-GDTX

Văn thư

Trung tâm GDNN-GDTX

0814.047.688

ttgdnngdgtx.donghoa@phuyen.gov.vn

Ngô Viết Hải

Bí Thư

UBND Phường Hòa Vinh

989.395.777

ngoviethai@phuyen.gov.vn

Dương Văn Trang

Chủ tịch HĐND

UBND phường Hòa Vinh

0985.203.270

duongvantrang@phuyen.gov.vn

Phạm Ngọc Ân

Phó Chủ tịch HĐND

UBND phường Hòa Vinh

02573.531.764

phamngocan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Gia Phong

Chủ tịch

UBND phường Hòa Vinh

0934.887.329

nguyengiaphong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Bi

Phó Chủ tịch UBND

UBND phường Hòa Vinh

0982.030.679

nguyenvanbi@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Nga

Phó Chủ tịch UBND

UBND phường Hòa Vinh

0988.408.310

nguyenthithunga@phuyen.gov.vn

Huỳnh Trung Chính

Chủ tịch UBMTTQVN

UBND phường Hòa Vinh

0985.780.439

huynhtrungchinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Vân

CC VP thống kê

UBND phường Hòa Vinh

0343.578.001

nguyenthihongvan@phuyen.gov.vn

Huỳnh Nguyễn Lê Hà

CC VP thống kê

UBND phường Hòa Vinh

0972.795.153

huynhnguyenleha@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Đại

Công chức địa chính

UBND phường Hòa Vinh

0984.400.212

nguyenvandai80@phuyen.gov.vn

Võ Ngọc Hải

Công chức địa chính

UBND phường Hòa Vinh

0377.888.649

vongochai@phuyen.gov.vn

Huỳnh Nguyễn Thiên Hương

Công chức địa chính

UBND phường Hòa Vinh

0979.247.408

huynhnguyenthienhuong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thảo

Công chức địa chính

UBND phường Hòa Vinh

0963.913.039

nguyenngocthao@phuyen.gov.vn

Huỳnh Ngọc Văn

CC Tư pháp hộ tịch

UBND phường Hòa Vinh

0983.837.010

huynhngocvan@phuyen.gov.vn

Lê Thị Hoàng Yến

CC Tư pháp hộ tịch

UBND phường Hòa Vinh

0979.369.789

lethihoangyen@phuyen.gov.vn

Võ Dương Thanh Lập

CC Tài chính Kế toán

UBND phường Hòa Vinh

0332.884.019

voduongthanhlap@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Phát

CC Văn hóa Xã hóa

UBND phường Hòa Vinh

0778.502.013

nguyenvanphat@phuyen.gov.vn

Dương Văn Tín

Chỉ huy trưởng BCHQS

UBND phường Hòa Vinh

0799.452.190

duongvantin@phuyen.gov.vn

Trương Tấn Nho

Bí thư Đoàn TN

UBND phường Hòa Vinh

0988.342.188

truongtannho@phuyen.gov.vn

Dương Văn Trí

CT. Hội CCB

UBND phường Hòa Vinh

0838.634.982

duongvantri@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Tín

CT.Hội ND

UBND phường Hòa Vinh

0905.561.139

nguyenvantin78@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Oanh

CT.Hội LHPN

UBND phường Hòa Vinh

0329.967.620

nguyenthixuanoanh@phuyen.gov.vn

UBND Thị trấn Hòa Vinh

Văn thư

UBND phường Hòa Vinh

0964.632.447

hoavinh.donghoa@phuyen.gov.vn

 

Bí Thư

UBND phường Hòa Hiệp Trung

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Son

Phó Bí thư Đảng ủy

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0914.263.371

nguyenthingocson@phuyen.gov.vn

Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

UBND phường Hòa Hiệp Trung

09748.816.740

hoanganhtuan@phuyen.gov.vn

Văn Phú  Trình

Phó Chủ tịch UBND

UBND phường Hòa Hiệp Trung

02573.531.110

vanphutrinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Khương

Phó Chủ tịch UBND

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0914.187.711

nguyenhuukhuong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thanh Pháp

Phó Chủ tịch HĐND

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0985.316.521

nguyenthanhphap@phuyen.gov.vn

Trần Quốc Triệu

Địa chính- XD-ĐT&MT

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0918.372.177

tranquoctrieu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Đan

Địa chính-XD-ĐT&MT

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0983.537.611

nguyenvandan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Vương

Địa chính-XD-ĐT&MT

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0387.668.770

nguyenthihongvuong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Chiến

Tư pháp- Hộ tịch

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0399.716.474

nguyenvanchien84@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Trí

Tư pháp- Hộ tịch

UBND phường Hòa Hiệp Trung

090.6480.051

nguyenvantri@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Kiên

VHXH

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0935.424.359

nguyenthikien@phuyen.gov.vn

Văn Thị Bích Việt

VHXH

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0373.904.767

vanthibichviet@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Khóa

VHXH

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0905.095.168

nguyenhuukhoa75@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Mộng Thùy

Tài chính- Kế toán

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0974.277.550

nguyenthimongthuy@phuyen.gov.vn

Phạm Ngọc Điều

Chủ tịch UBMTTQVN

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0935.766.907

phamngocdieu@phuyen.gov.vn

Phạm Thị Tuyết Sương

Chủ tịch Hội LHPN

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0988.326.923

phamthituyetsuong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Trừ

CT Hội Cựu chiến binh

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0775.455.322

nguyenhuutru@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Lĩnh

Chủ tịch Hội Nông dân

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0978.362.446

nguyenhuulinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Duyên

Bí thư Đoàn thanh niên

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0349.112.019

nguyenthithuduyen@phuyen.gov.vn

Võ Dương Thanh Lập

CC Tài chính Kế toán

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0332.884.019

voduongthanhlap@phuyen.gov.vn

Phan Thanh Đông

Chỉ huy trưởng BCH QS

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0706.138.036

phanthanhdong@phuyen.gov.vn

UBND TT Hòa Hiệp Trung

Văn Thư

UBND phường Hòa Hiệp Trung

0985.823.595

hoahieptrung.donghoa@phuyen.gov.vn

Mai Tấn Lý

Bí thư ĐU – CT HĐND

UBND xã Hòa Thành

0383.779.579

maitanly@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch HĐND

UBND xã Hòa Thành

0383.779.500

nguyenvansuu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Trãi

Chủ tịch UBND

UBND xã Hòa Thành

0257.3545.006

nguyentrai@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND

UBND xã Hòa Thành

0914.485.565

nguyenvantruong@phuyen.gov.vn

Mai Thị Ngọc Xuyến

Phó Chủ tịch UBND

UBND xã Hòa Thành

0977.746.100

maithingocxuyen@phuyen.gov.vn

Huỳnh Văn Công

Chủ tịch UBMTTQVN

UBND xã Hòa Thành

0935.773.448

huynhvancong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Khắc Phong

Chủ tịch Hội Nông dân

UBND xã Hòa Thành

0777.617.780

nguyenkhacphong@phuyen.gov.vn

Trương Thị Mỹ Hồng

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

UBND xã Hòa Thành

077.852.3502

truongthimyhong@phuyen.gov.vn

Võ Thành Hải

CT Hội Cựu chiến binh

UBND xã Hòa Thành

0942.723.676

vothanhhai@phuyen.gov.vn

Đinh Trọng Kính

Bí thư Xã Đoàn

UBND xã Hòa Thành

0906.599.122

dinhtrongkinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Trung Công

CHT Ban CHQS

UBND xã Hòa Thành

0905.040.037

nguyentrungcong@phuyen.gov.vn

Huỳnh Minh Thư

Trưởng Công an

UBND xã Hòa Thành

0977.974.488

huynhminhthu@phuyen.gov.vn

Hồ Thị Kim Mai

Công chức Tài chính

UBND xã Hòa Thành

0989.507.720

hothikimmai@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Vân

Công chức Tài chính

UBND xã Hòa Thành

0795.551.052

nguyenthithanhvan68@phuyen.gov.vn

Võ Duy Hải

Địa chính-NN-XD&MT

UBND xã Hòa Thành

0906.968.325

voduyhai@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Địa chính-NN-XD&MT

UBND xã Hòa Thành

0989.464.462

nguyenthimynhan@phuyen.gov.vn

Phạm Văn Tâm

Công chức Tư pháp

UBND xã Hòa Thành

0702.658.637

phamvantam@phuyen.gov.vn

Nguyễn Lê Tuấn

Công chức Tư pháp

UBND xã Hòa Thành

0947.159.007

nguyenletuan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Văn phòng-Thống kê

UBND xã Hòa Thành

0984.867.321

nguyenthihongtam@phuyen.gov.vn

Trần Thị Tuyết Vi

Văn phòng-Thống kê

UBND xã Hòa Thành

0918.107.782

tranthituyetvi@phuyen.gov.vn

Nguyễn Khanh

Công chức Văn hóa

UBND xã Hòa Thành

0935.935.255

nguyenkhanh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Đông Dang

Trưởng công an

UBND xã Hòa Thành

0359.670.194

 

Nguyễn Thái Bình

Phó Trưởng CA

UBND xã Hòa Thành

0766.785.510

 

Phạm Thị Thủy Triều

Công chức Văn hóa

UBND xã Hòa Thành

0369.741.565

phamthithuytrieu@phuyen.gov.vn

Võ Văn Viễn

Công chức Văn hóa

UBND xã Hòa Thành

0922.988.868

vovanvien@phuyen.gov.vn

UBND xã Hòa Thành

Văn thư

UBND xã Hòa Thành

 

hoathanh.donghoa@phuyen.gov.vns

Trần Văn Thư

Bí thư ĐU – CT HĐND

UBND xã Hòa Tân Đông

 

tranvanthu@phuyen.gov.vn

 Đoàn Phú Hữu

Phó Bí thư Đảng ủy

UBND xã Hòa Tân Đông

0392.382.687

doanphuhuu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Nở

Phó Chủ tịch HĐND

UBND xã Hòa Tân Đông

0906.563.497

nguyenthino64@phuyen.gov.vn

 

Chủ tịch UBND

UBND xã Hòa Tân Đông

 

 

Mai Xuân Tin

Phó Chủ tịch UBND

UBND xã Hòa Tân Đông

0984.694.837

maixuantin@phuyen.gov.vn

Phan Thuyết Trình

Phó Chủ tịch UBND

UBND xã Hòa Tân Đông

0945.500.275

phanthuyettrinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch UBMTTQ

UBND xã Hòa Tân Đông

0353.703.096

nguyenvannam@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Đính

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

UBND xã Hòa Tân Đông

0982.527.569

nguyenthikimdinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Viết Thuật

Chủ tịch Hội Nông dân

UBND xã Hòa Tân Đông

0837.422.247

nguyenvietthuat@phuyen.gov.vn

Lê Tấn Dũng

Bí thư Xã đoàn

UBND xã Hòa Tân Đông

0326.800.189

letandung@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thành Nam

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

UBND xã Hòa Tân Đông

0974.959.621

nguyennam1961985@gmail.com

Nguyễn Hữu Thuyết

Chỉ huy trưởng Ban CHQS

UBND xã Hòa Tân Đông

0368.387.118

nguyenhuuthuyet@phuyen.gov.vn

Huỳnh Thanh Việt

Trưởng công an

UBND xã Hòa Tân Đông

0914.448.469

huynhthanhviet@phuyen.gov.vn

Bùi Văn Cảnh

Công chức Văn phòng

UBND xã Hòa Tân Đông

0377.880.607

buivancanh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Phụng

Công chức Văn phòng

UBND xã Hòa Tân Đông

0932.403.822

nguyenthiphung@phuyen.gov.vn

Dương Thị Vin

Công chức Tài chính

UBND xã Hòa Tân Đông

0383.296.977

duongthivin@phuyen.gov.vn

Bùi Ngọc Lĩnh

Công chức Tư pháp

UBND xã Hòa Tân Đông

0983.078.255

buingoclinh@phuyen.gov.vn

Lê Phước Toàn

Công chức Địa chính

UBND xã Hòa Tân Đông

0987.356.136

lephuoctoan@phuyen.gov.vn

Đặng Thành Tích

Công chức Địa chính

UBND xã Hòa Tân Đông

0987.696.896

dangthanhtich@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Yên

Công chức Địa chính

UBND xã Hòa Tân Đông

0349.844.596

nguyenthiyen88@phuyen.gov.vn

Trần Thị Mỵ Thoa

Công chức Địa chính

UBND xã Hòa Tân Đông

0902.420.877

tranthimythoa@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Chân

Công chức văn hóa

UBND xã Hòa Tân Đông

079.667.2865

nguyenvanchan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Lương Liễu

Công chức văn hóa

UBND xã Hòa Tân Đông

0982.548.146

nguyenthiluonglieu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thạch Mỹ

Tư pháp – hộ tịch

UBND xã Hòa Tân Đông

0368.333.881

myhoatan1978@gmail.com

UBND xã Hòa Tân Đông

Văn Thư

UBND xã Hòa Tân Đông

0398.342.070

uxhtdong-hdhoa@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hoàng

Bí thư ĐU – CT HĐND

UBND xã Hòa Xuân Đông

0383.580.986

nguyenhoang@phuyen.gov.vn

Lê Đức Duy

Phó Bí thư Đảng ủy

UBND xã Hòa Xuân Đông

0979.582.696

leducduy@phuyen.gov.vn

Nguyễn Viết Toại

Phó Chủ tịch HĐND

UBND xã Hòa Xuân Đông

0935.521.068

nguyenviettoai@phuyen.gov.vn

Huỳnh Minh Thường

Chủ tịch UBND

UBND xã Hòa Xuân Đông

0257.3527.510

huynhminhthuong@phuyen.gov.vn

Dương Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND

UBND xã Hòa Xuân Đông

0358.559.099

duongvandong@phuyen.gov.vn

Lê Thị Thủy

Phó Chủ tịch UBND

UBND xã Hòa Xuân Đông

0974.646.876

lethithuy82@phuyen.gov.vn

Phạm Văn Khánh

Chủ tịch UBMTTQ

UBND xã Hòa Xuân Đông

0934.881.922

phamvankhanh@phuyen.gov.vn

Phạm Minh Trung

Bí thư Xã đoàn

UBND xã Hòa Xuân Đông

0983.017.441

phamminhtrung@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Diễn

CT. Hội PN nữ

UBND xã Hòa Xuân Đông

0908.427.368

nguyenthibichdien@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Vương

CT. Hội ND xã

UBND xã Hòa Xuân Đông

0398.978.878

nguyenvanvuong@phuyen.gov.vn

Lê Quang Hân

CT. Hội CCB xã

UBND xã Hòa Xuân Đông

0905.912.426

lequanghan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Trung Thành

CHT. Ban CHQS xã

UBND xã Hòa Xuân Đông

0977.066.457

nguyentrungthanh@phuyen.gov.vn

Lê Hữu Phước

Trưởng CA xã

UBND xã Hòa Xuân Đông

0988.661.327

lehuuphuoc@phuyen.gov.vn

Lê Sĩ Hiệp

CC. VP-TK

UBND xã Hòa Xuân Đông

0905.754.223

lesihiep@phuyen.gov.vn

Nguyễn Lê Diễm Tín

CC. Văn phòng

UBND xã Hòa Xuân Đông

0984.501.747

nguyenlediemtin@phuyen.gov.vn

Ngô Thị Kim Định

CC. Tư pháp

UBND xã Hòa Xuân Đông

039.4198.851

ngothikimdinh@phuyen.gov.vn

Phạm Văn Quốc

CC. VHXH

UBND xã Hòa Xuân Đông

0977.794.163

phamvanquoc@phuyen.gov.vn

Trần Văn Phi

CC. VHXH

UBND xã Hòa Xuân Đông

0917.968.199

tranvanphi@phuyen.gov.vn

Lê Quang Duyên

CC.  ĐC - MT

UBND xã Hòa Xuân Đông

0986.525.283

lequangduyen@phuyen.gov.vn

Trần Thị Kim Bé

CC. Kế toán

UBND xã Hòa Xuân Đông

0941.866.854

tranthikimbe@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Phấn

NV. Kế toán

UBND xã Hòa Xuân Đông

0765.070.533

phanpkthxd@gmail.com

Huỳnh Quốc Tuấn

NV. Tư pháp

UBND xã Hòa Xuân Đông

0358.559.098

jangdongbun88@gmail.com

Võ Thị Ly

NV. VHXH

UBND xã Hòa Xuân Đông

032.936.0637

vothily54@gmail.com

Đinh Ngọc Sáng

CB. Thú y xã

UBND xã Hòa Xuân Đông

0918.295.109

sangthuyhxd@gmail.com

Huỳnh Kim Bình