http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 729.746
Online: 18

TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN HUYỆN ĐÔNG HÒA
http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/Home/default.aspx
HỘP THƯ CÔNG VỤ: https://mail.phuyen.gov.vn/
Toàn bộ cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn sử dụng Dịch vụ Công trực tuyến tỉnh Phú Yên http://congdichvucong.phuyen.gov.vn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Kim Sanh – Phòng Văn hóa và Thông tin; SĐT: 0886.795.505
Mail: nksanh-ubndhdhoa@phuyen.gov.vn
hoặc: sanhvpub@gmail.com
HỌ TÊN
Chức vụ
PHÒNG/TỔ
DI ĐỘNG
Mail Công vụ
 
 
Bùi Thành Toàn
Bí Thư HU
Huyện ủy
0914.110.220
buithanhtoan@phuyen.gov.vn
 
HUYỆN ỦY
Văn thư
Văn Phòng huyện ủy
02573.531.016
tonghopdonghoa@gmail.com
 
HUYỆN ỦY
Văn thư
Ban Tổ chức huyện ủy
02573.531.050
btchu.donghoa@gmail.com
 
HUYỆN ỦY
Văn thư
Ban Tuyên giáo huyện ủy
02573.532.474
bantuyengiaodonghoa@gmail.com
 
HUYỆN ỦY
Văn thư
Ủy ban kiểm tra huyện ủy
 
 
 
HUYỆN ỦY
Văn thư
Ban dân vận huyện ủy
02573.531.053
bandanvanhudonghoa@gmail.com
 
Nguyễn Phi Hổ
Chủ tịch HĐND
Hội đồng nhân dân huyện
0918.474.200
nguyenphiho@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Đình Hữu
PCT HĐND
Hội đồng nhân dân huyện
0988.616.972
nguyendinhhuu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Hồng
Trưởng Ban Kinh tế
Hội đồng nhân dân huyện
0974.881.954
nguyenvanhong@phuyen.gov.vn
 
Lương Văn Khạng
Trưởng Ban Pháp chế
Hội đồng nhân dân huyện
0935.693.297
luongvankhang@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Hữu Thông
PCT HĐND
Hội đồng nhân dân huyện
0949.746.268
dohuuthong@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Thúy Duyên
Phó Ban Pháp chế
Hội đồng nhân dân huyện
0866.112.081
nguyenthithuyduyen@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Thị Thu Vũ
Phó Ban Kinh tế
Hội đồng nhân dân huyện
0972.173.377
dothithuvu@phuyen.gov.vn
 
Võ Đình Tiến
Chủ tịch
Văn phòng HĐND&UBND
0911.360.050;  0942.033.130
vodinhtien@phuyen.gov.vn
 
Lê Tấn Thảo
Phó Chủ tịch
Văn phòng HĐND&UBND
0911.359.707; 0935.917.175
letanthao@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Hồng
Phó Chủ tịch
Văn phòng HĐND&UBND
0974.881.954
nguyenvanhong@phuyen.gov.vn
 
Bùi Văn Đông
Chánh VP
Văn phòng HĐND&UBND
0916.191.007; 0985.186.496
buivandong@phuyen.gov.vn
 
Võ Thị Tám
Phó Chánh VP
Văn phòng HĐND&UBND
0932.554.479
vothitam@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Định
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0905.366.179
nguyenvandinh@phuyen.gov.vn
 
Lương Quốc Tuấn
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0982.281.276
luongquoctuan@phuyen.gov.vn
 
Bùi Ngọc Anh Thư
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0976.976.568
buingocanhthu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Kỳ Trãi
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0974.209.099
nguyenkytrai@phuyen.gov.vn
 
Đoàn Thị Sinh
Kế toán
Văn phòng HĐND&UBND
0911.644.171
doanthisinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0775.561.318
nguyenthiquynhmai@phuyen.gov.vn
 
Võ Duy Minh
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0976.392.764
voduyminh@phuyen.gov.vn
 
Mai Thị Nga
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0369.668.518
maithinga@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Trọng Thanh
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0905.148.318
 
 
Bùi Minh Tường
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0985.230.865
buiminhtuong@phuyen.gov.vn
 
Văn Phòng HĐND&UBND
Văn thư
Văn phòng HĐND&UBND
02573.531.032
vphdndubnd.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hữu Mười
Trưởng phòng
Phòng Nội Vụ
0909.523.309
nguyenhuumuoi@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hữu Thận
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội Vụ
0913.462.793
nguyenhuuthan@phuyen.gov.vn
 
Trần Thị Minh Tâm
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội Vụ
0918.941.842
tranthiminhtam@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Minh Phương
Công chức
Phòng Nội vụ
0914.361.045
nguyenminhphuong@phuyen.gov.vn
 
Võ Thị Quyên
Công chức
Phòng Nội vụ
0901.171.968
vothiquyen@phuyen.gov.vn
 
Lê Hoàng Trung
Công chức
Phòng Nội vụ
0984.428.705
lehoangtrung@phuyen. gov.vn
 
Phan Thị Cảnh Linh
Công chức
Phòng Nội vụ
0944.244.675
phanthicanhlinh@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Anh Tâm
Công chức
Phòng Nội vụ
0917.666.900
huynhanhtam@phuyen.gov.vn
 
Phòng Nội vụ
Văn thư
Phòng Nội vụ
(0257)3.531.052; 3 531 468
pnv.donghoa@phuyen. gov.vn
 
Nguyễn Đình Duy
Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0982.129.946
nguyendinhduy@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hồng Thiên
Phó Trưởng phòng
Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
0905.035.668
nguyenhongthien@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thành Toàn
Kế toán trưởng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0825.533.070
nguyenthanhtoan@phuyen.gov.vn
 
Trần Hồng Nam
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0972.775.579
tranhongnam@phuyen.gov.vn
 
Võ Tấn Vinh
Kế toán trưởng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0978.585.803
votanvinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Thúy Vân
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0898.171.828
nguyenthithuyvan83@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Hoài Nhi
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0917.105.882
nguyenthihoainhi@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Phương Quang
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0778.903.485
nguyenphuongquang@phuyen.gov.vn
 
Bùi Mỹ Thục Quyên
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0782.636.079
buimythucquyen@phuyen.gov.vn
 
Ngô Trung Tĩnh
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0901.932.489
ngotrungtinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0975.745.113
tuantcdh@gmail.com
 
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Văn thư
Phòng Tài chính - Kế hoạch
02573.532.197
ptckh.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hưng Anh Kiệt
Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0918.942.295
 
 
Đào Thị Thành
Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0942.935.679
 
 
Võ Tấn Ích
Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0905.138.186
 
 
Trương Sĩ Minh Đức
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0944.962.178
 
 
Trần Thị Vãn
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0974.959.247
 
 
Võ Thị Ngọc Duyên
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0932.550.505
 
 
Lê Hoàng Thành
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0918.156.437
 
 
Vi Tố Hạnh
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0905.171.715
 
 
Nguyễn Văn Tài
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0906.716.187
 
 
Trần Hữu Thương
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0945.223.097
 
 
Nguyễn Tấn Anh Khiêm
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0979.572.101
 
 
Phan Nguyễn Đăng Danh
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0345.427.006
 
 
Lê Thị Thắm
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0933.126.411
 
 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Văn thư
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
02573.531.063
 
 
Ngô Viết Hải
Trưởng phòng
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0989.395.777
ngoviethai@phuyen.gov.vn
 
Đặng Rõ
Phó Trưởng phòng
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0913.409.984
dangro@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Đình Tây
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0912.618.252
dodinhtay@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Quốc Bảo
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0825.735.606
nguyenquocbao@phuyen.gov.vn
 
Phan Quang Hòa
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0889.984.430
phanquanghoa@phuyen.gov.vn
 
Ngô Viết Hùng
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0886.967.877
ngoviethung@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Kim Sanh
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0886.795.505
nksanh-ubndhdhoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Quyết Thắng
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0946.617.470
nguyenquyetthang@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Tuấn
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0889.967.787
nguyenvantuan@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Tấn Thủ
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0918.900.038
dotanthu@phuyen.gov.vn
 
Võ Thị Anh Vân
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0981.574.467
vothianhvan@phuyen.gov.vn
 
Lê Thanh Thời
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0919.741.486
thanhthoi@gmail.com
 
Nguyễn Thị Thanh Mai
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0914.298.862
mainguyenvhtt@gmail.com
 
Phòng Văn hóa và Thông tin
Văn Thư
Phòng Văn Hóa Thông Tin
02573.532.463
pvhtt.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Võ Thị Sáu
Trưởng phòng
Phòng LĐTB và Xã hội
0984.504.342
vothisau@phuyen.gov.vn
 
Lê Hoàn Nguyên
Phó Trưởng phòng
Phòng LĐTB và Xã hội
0906.106.408
lehoannguyen@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Sơn
Phó Trưởng phòng
Phòng LĐTB và Xã hội
0983.527.551
nguyenvanson@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Nga
Kế Toán
Phòng LĐTB và Xã hội
0329.540.487
nguyenthinga@phuyen.gov.vn
 
Võ Thị Hạnh
Chuyên viên
Phòng LĐTB và Xã hội
0935.560.917
vothihanh83@phuyen.gov.vn
 
Lương Thị Phường
Chuyên viên
Phòng LĐTB và Xã hội
0918.145.006
luongthiphuong@phuyen.gov.vn
 
Phan Thị Ngọc Tâm
Chuyên viên
Phòng LĐTB và Xã hội
0917.260.712
phanthingoctam@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nhân viên
Phòng LĐTB và Xã hội
0398.981.098
phongthao1942011@gmail.com
 
Phòng LĐTB và Xã hội
Văn thư
Phòng LĐTB và Xã hội
(0257)3 531 150; 3 531 933
pldtbxh.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Kim Đồng
Trưởng phòng
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0914.052.742
dokimdong@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Phụng Hoàng
Phó Trưởng phòng
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0984.866.213
nguyenphunghoang@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Bích Thuận
Phó Trưởng phòng
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0974.646.335
nguyenthibichthuan@phuyen.gov.vn
 
Trương Văn Tòng
Chuyên viên
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0358.292.607
truongvantong@phuyen.gov.vn
 
Võ Thanh
Chuyên viên
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0946.179.654
vothanh82@phuyen.gov.vn
 
Đặng Thị Mai Rin
Chuyên viên
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0983.387.869
dangthimairin@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Chuyên viên
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0985.301.119
nguyenthithanhnhan@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Tấn Thành
Chuyên viên
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0399.005.117
dotanthanh@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Thu Hiếu
Chuyên viên
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0905.140.372
lethithuhieu@phuyen.gov.vn
 
Phan Thị Thanh Diễm
Chuyên viên
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0912.630.171
thanhdiembql@gmail.com
 
Nguyễn Quang Trung
Chuyên viên
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0869.099.768
quantrungn21@gmail.com
 
Nguyễn Dương Tiến Hùng
Chuyên viên
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0935.767.577
hungpy2011@gmail.com
 
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
Văn thư
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0257.3531.035;3531.034
pnnptnt.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Tiên
Trưởng phòng
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
0914.187.711
nguyenvantien69@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Tấn Phước
Phó Trưởng phòng
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
0987.298.562
huynhtanphuoc@phuyen.gov.vn
 
Lương Thị Minh Trà
Phó Trưởng phòng
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
0389.521.908
luongthiminhtra@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Hữu Sanh
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
0977.178.635
dohuusanh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Huỳnh Dung
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
0918.942.088
nguyenthihuynhdung@phuyen.gov.vn
 
Lê Đức Mỹ
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
0977.671.537
leducmy@phuyen. gov.vn
 
Lê Bá Hùng
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
0914.072.262
lebahung@phuyen. gov.vn
 
Trần Thị Thục Oanh
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
0854.591.601
tranthithucoanh@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Như Thi
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
0905.441.967
donhuthi@phuyen. gov.vn
 
Lê Kim Đông
Chuyên viên
Thanh tra huyện
0932.499.479
lekimdong@phuyen.gov.vn
 
Phòng Tài nguyên và Môi Trường
Văn Thư
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
(0257)3.531.068; 3 532 377
ptnmt.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Phan Văn Ngà
Trưởng phòng
Phòng Tư Pháp
0982.554.343
phanvannga@phuyen.gov.vn
 
Lê Ngọc Thọ
Chuyên viên
Phòng Tư Pháp
0935.671.345
lengoctho@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Quốc Tuấn
Chuyên viên
Phòng Tư Pháp
0982.313.400
nguyenquoctuan@phuyen.gov.vn
 
Phòng Tư Pháp
Chuyên viên
Phòng Tư Pháp
02573.531.041
ptp.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Lương Minh Nhất
Chánh Thanh Tra
Thanh tra huyện
0915.062.139
luongminhnhat@phuyen.gov.vn
 
Thái Văn Tiến
Phó Chánh TT
Thanh tra huyện
0919.789.490
thaivantien@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Quang Trung
Phó Chánh TT
Thanh tra huyện
0934.881.369
nguyenquangtrung@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Đại
Chuyên viên
Thanh tra huyện
0905.167.077
nguyenvandai@phuyen.gov.vn
 
Trương Văn Truyền
Chuyên viên
Thanh tra huyện
0919.638.188
truongvantruyen@phuyen.gov.vn
 
Thanh tra huyện
Văn thư
Thanh tra huyện
02573.531.061
ttra.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hữu Danh
Trưởng phòng
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0914.046.868
nguyenhuudanh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Chánh
Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0974.959.433
nguyenchanh@phuyen.gov.vn
 
Lê Thanh Khảnh
Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0985.672.079
lethanhkhanh@phuyen.gov.vn
 
Trần Thị Thu Thảo
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0935.673.334
tranthithuthao@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Đồng
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0825.538.845
nguyenvandong69@phuyen.gov.vn
 
Văn Tấn Phú
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0915.272.058
vantanphu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Minh Khiến
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0905.052.081
nguyenminkhien@gmail.com
 
Lưu Vĩnh Hòa
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0917.927.839
luuvinhhoa@phuyen.gov.vn
 
Lê Thành Thương
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0935.339.158
lethanh.thuong178@gmail.com
 
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0903.525.078
nguyetthai78@gmail.com
 
Phan Tấn Minh
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0935.948.919
minh.phantanltt@gmail.com
 
Trần Thị Mộng Tuyền
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0969.335.803
tranmongtuyenq@gmail.com
 
Lê Thị Hồng Thúy
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0816.305.409
thuylepgd@gmail.com
 
Nguyễn Ngọc Tiên
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0981.812.379
ngoctiens1hht@gmail.com
 
Phạm Ngọc Hải
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0917.667.315
phamngochai.py@gmail.com
 
Huỳnh Văn Công
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0918.160.894
vancongpgddh.phuyen@gmail.com
 
Phan Thị Sa Len
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0825.400.283
salen.phansky@gmail.com
 
Lê Thị Hoài
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0949.751.019
lethihoai84@gmail.com
 
Lê Văn Dũng
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0774.541.916
lvdung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
 
Lê Văn Quảng
Chuyên viên
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0961.617.107
quangpc7@gmail.com
 
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
Văn thư
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
 
pdgdt.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Mỹ
 Trưởng đài
Đài Truyền Thanh
0979.781.566
nguyenthimy68@phuyen.govn
 
Duy Văn Lúc
Viên chức
Đài Truyền Thanh
0983.299.764
duyvanluc@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Bích Vân
Viên chức
Đài Truyền Thanh
0918.942.012
lethibichvan@phuyen.gov.vn
 
Tạ Minh Huyền
Viên chức
Đài Truyền Thanh
0989.444.435
taminhhuyen@phuyen.gov.vn
 
Trần Minh Thuấn
Viên chức
Đài Truyền Thanh
0948.063.476
tranminhthuan@phuyen.gov.vn
 
Mai Thị Kim Thoại
Viên chức
Đài Truyền Thanh
0794.530.980
maithikimthoai@phuyen.gov.vn
 
Đài Truyền Thanh
Văn Thư
Đài Truyền Thanh
02573.532.046
dtt.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Đoàn Minh Phong
Giám đốc
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0794.531.239
doanminhphong@phuyen.gov.vn
 
Võ Minh Tâm
Phó Giám đốc
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0905.136.196
vominhtam@phuyen.gov.vn
 
Lê Thanh Long
Phó Giám đốc
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0905.126.883
lethanhlong@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Tám
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0915.767.024
nguyenvantam76@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Minh Tuấn
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0935.456.054
nguyenminhtuan@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thanh Diệp
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0975.258.248
nguyenthanhdiep@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thành Huy
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0917.035.266
nguyenthanhhuy@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Lê Ngọc Huân
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0984.040.984
nguyenlengochuan@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Vũ Minh
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0946.960.137
nguyenvuminh@phuyen.gov.vn
 
Phạm Thái Nguyên
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0935.403.670
phamthainguyen@phuyen.gov.vn
 
Võ Nguyễn Thảo Nguyên
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0972.424.076
vonguyenthaonguyen@phuyen.gov.vn
 
Hà Thanh Sơn
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0935.224.462
hathanhson@phuyen.gov.vn
 
Phan Thanh Đàn
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0815.883.849
phanthanhdan@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Thị Thoa
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0333.013.353
huynhthithoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Tường Vi
Kế Toán
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0985.222.122
nguyenthituongvi@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Kỳ Nhuận
Kế Toán
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0988.855.505
nguyenkynhuan@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Công Dự
Chuyên viên
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0935.139.479
 
 
Ngô Thanh Phong
Kế Toán
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
0989.447.737
ngothanhphong@phuyen.gov.vn
 
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
Văn Thư
Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
02573.532.446
bqldadtxd.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Hiền
Giám đốc
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0903.534.139
nguyenvanhien@phuyen.gov.vn
 
Đinh Thuận
Phó Giám Đốc
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0915.556.526
dinhthuan@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Quốc Linh
Phó Giám đốc
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0935.300.530
nguyenquoclinh@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Tấn Tự
Phó Giám đốc
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0905.624.022
tantuqd@gmail.com
 
Huỳnh Trọng Cẩn
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0988.158.712
trongcanhdbt@gmail.com
 
Trần Quốc Mỹ
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0869.671.768
quocmyqddh@gmail.com
 
Trần Thị Ái Mỹ
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0935.621.515
aimy.tran51@gmail.com
 
Nguyễn Thị Hồng Thoa
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0905.093.771
hongthoattptqd@gmail.com
 
Ngô Thị Thanh Nhã
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0913.813.459
ngothanhnha175@gmail.com
 
Nguyễn Thị Hoa Sen
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0964.029.477
senptqd@gmail.com
 
Võ Thị Kim Liễu
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0793.646.306
lieuptqd@gmail.com
 
Trần Đình Toàn
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0949.325.379
toanpy9082@gmail.com
 
Trương Hoài Khánh
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0949.832.204
minhkhanhht27@gmail.com
 
Lê Trung Quý
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0916.855.447
trungquy83@gmail.com
 
Nguyễn Anh Nhật
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0985.305.591
nhattt82@gmail.com
 
Lê Nguyên Huy
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0938.328.314
nguyenhuy88@gmail.com
 
Trần Bảo Lộc
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0974.431.343
baolocqd@gmail.com
 
Nguyễn Minh Tâm
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0905.512.869
minhtam933@gmail.com
 
Trương Trọng Hậu
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0379.246.217
tronghau910@gmail.com
 
Đoàn Trí Viễn
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0987.655.758
triviendoan@gmail.com
 
Lê Ngọc Bảo
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0357.447.397
lengocbao.cuc@gmail.com
 
Nguyễn Kích
Chuyên viên
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
0914.065.182
 
 
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
Văn thư
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
02573.532.114
ttptqd.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Đăng Đúng
Giám đốc
Trung tâm GDNN-GDTX
0904.624.502
nguyendangdung@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thành
Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN-GDTX
0985.752.537
nguyenthanhdonghoa@gmail.com
 
Đặng Ngọc Anh
Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN-GDTX
0967.944.650
dangngocanhctubnd@gmail.com
 
Nguyễn Ngọc Cẩn
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0909.119.237
nguyenngoccan@phuyen.gov.vn
 
Phạm Vũ Thu Hương
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0856.981.776
phamvuthuhuong@phuyen.gov.vn
 
Trương Thị Ngọc Bích
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0777.423.022
truongthingocbich@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Ngọc Phương
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0946.186.026
nnphuong@phuyen.edu.vn
 
Nguyễn Thị Oanh
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0389.243.345
nguyenthioanhtrung@gmail.com
 
Bùi Thị Thu Thủy
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0948.747.671
thuybui73@gmail.com
 
Huỳnh Thị Ngọc Duyên
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0916.957.715
huynhthingocduyen@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hữu Thiện
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0905.440.977
nguyenhuuthien@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Bá Lợi
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0977.911.619
nguyenbaloi@phuyen.gov.vn
 
Lê Trúc Lâm
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0814.047.688
letruclam@phuyen.gov.vn
 
Lê Thanh Việt
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0914.724.502
lethithanhviet@phuyen.gov.vn
 
Trần Thị Tuyết Trinh
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0934.887.329
tranthituyettrinh@phuyen.gov.vn
 
Hồ Thị Ánh Hồng
Viên chức
Trung tâm GDNN-GDTX
0985.203.270
hothianhhong@phuyen.gov.vn
 
Trung tâm GDNN-GDTX
Văn thư
Trung tâm GDNN-GDTX
02573.531.764
ttgdnngdgtx.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Tĩnh
Bí thư ĐUy – CTUBND
UBND TT Hòa Vinh
0982.030.679
nguyenvantinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Gia Phong
Phó Bí thư TT Đảng ủy
UBND TT Hòa Vinh
0988.408.310
nguyengiaphong@phuyen.gov.vn
 
Dương Văn Trang
Chủ tịch HĐND
UBND TT Hòa Vinh
0985.780.439
duongvantrang@phuyen.gov.vn
 
Phạm Ngọc Ân
Phó Chủ tịch HĐND
UBND TT Hòa Vinh
0343.578.001
phamngocan@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Bi
Phó Chủ tịch UBND
UBND TT Hòa Vinh
0972.795.153
nguyenvanbi@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Thu Nga
Phó Chủ tịch UBND
UBND TT Hòa Vinh
0984.400.212
nguyenthithunga@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Trung Chính
Chủ tịch UBMTTQVN
UBND TT Hòa Vinh
0377.888.649
huynhtrungchinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Hồng Vân
CC VP thống kê
UBND TT Hòa Vinh
0979.247.408
nguyenthihongvan@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Nguyễn Lê Hà
CC VP thống kê
UBND TT Hòa Vinh
0963.913.039
huynhnguyenleha@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Đại
Công chức địa chính
UBND TT Hòa Vinh
0983.837.010
nguyenvandai80@phuyen.gov.vn
 
Võ Ngọc Hải
Công chức địa chính
UBND TT Hòa Vinh
0979.369.789
vongochai@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Nguyễn Thiên Hương
Công chức địa chính
UBND TT Hòa Vinh
0332.884.019
huynhnguyenthienhuong@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Ngọc Thảo
Công chức địa chính
UBND TT Hòa Vinh
0778.502.013
nguyenngocthao@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Ngọc Văn
CC Tư pháp hộ tịch
UBND TT Hòa Vinh
0799.452.190
huynhngocvan@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Hoàng Yến
CC Tư pháp hộ tịch
UBND TT Hòa Vinh
0988.342.188
lethihoangyen@phuyen.gov.vn
 
Võ Dương Thanh Lập
CC Tài chính Kế toán
UBND TT Hòa Vinh
0838.634.982
voduongthanhlap@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Phát
CC Văn hóa Xã hóa
UBND TT Hòa Vinh
0905.561.139
nguyenvanphat@phuyen.gov.vn
 
Dương Văn Tín
Chỉ huy trưởng BCHQS
UBND TT Hòa Vinh
0329.967.620
duongvantin@phuyen.gov.vn
 
Trương Tấn Nho
Bí thư Đoàn TN
UBND TT Hòa Vinh
0964.632.447
truongtannho@phuyen.gov.vn
 
Dương Văn Trí
CT. Hội CCB
UBND TT Hòa Vinh
0977.551.860
duongvantri@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Tín
CT.Hội ND
UBND TT Hòa Vinh
0914.263.371
nguyenvantin78@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Xuân Oanh
CT.Hội LHPN
UBND TT Hòa Vinh
09748.816.740
nguyenthixuanoanh@phuyen.gov.vn
 
UBND Thị trấn Hòa Vinh
Văn thư
UBND TT Hòa Vinh
02573.531.110
hoavinh.donghoa@phuyen.gov.vn
 
 
Bí thư Đảng ủy
UBND TT Hòa Hiệp Trung
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Son
Phó Bí thư Đảng ủy
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0985.316.521
nguyenthingocson@phuyen.gov.vn
 
Hoàng Anh Tuấn
Chủ tịch UBND thị trấn
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0918.372.177
hoanganhtuan@phuyen.gov.vn
 
Văn Phú  Trình
Phó Chủ tịch UBND
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0983.537.611
vanphutrinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hữu Khương
Phó Chủ tịch UBND
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0387.668.770
nguyenhuukhuong@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thanh Pháp
Phó Chủ tịch HĐND
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0399.716.474
nguyenthanhphap@phuyen.gov.vn
 
Trần Quốc Triệu
Địa chính- XD-ĐT&MT
UBND TT Hòa Hiệp Trung
090.6480.051
tranquoctrieu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Đan
Địa chính-XD-ĐT&MT
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0935.424.359
nguyenvandan@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Hồng Vương
Địa chính-XD-ĐT&MT
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0373.904.767
nguyenthihongvuong@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Chiến
Tư pháp- Hộ tịch
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0905.095.168
nguyenvanchien84@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Trí
Tư pháp- Hộ tịch
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0974.277.550
nguyenvantri@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Kiên
VHXH
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0935.766.907
nguyenthikien@phuyen.gov.vn
 
Văn Thị Bích Việt
VHXH
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0988.326.923
vanthibichviet@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hữu Khóa
VHXH
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0775.455.322
nguyenhuukhoa75@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Mộng Thùy
Tài chính- Kế toán
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0978.362.446
nguyenthimongthuy@phuyen.gov.vn
 
Phạm Ngọc Điều
Chủ tịch UBMTTQVN
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0349.112.019
phamngocdieu@phuyen.gov.vn
 
Phạm Thị Tuyết Sương
Chủ tịch Hội LHPN
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0706.138.036
phamthituyetsuong@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hữu Trừ
CT Hội Cựu chiến binh
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0985.823.595
nguyenhuutru@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hữu Lĩnh
Chủ tịch Hội Nông dân
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0383.779.579
nguyenhuulinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Thu Duyên
Bí thư Đoàn thanh niên
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0398.645.615
nguyenthithuduyen@phuyen.gov.vn
 
Phan Thanh Đông
Chỉ huy trưởng BCH QS
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0383.779.500
phanthanhdong@phuyen.gov.vn
 
UBND TT Hòa Hiệp Trung
Văn Thư
UBND TT Hòa Hiệp Trung
0257.3545.006
hoahieptrung.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Mai Tấn Lý
Bí thư ĐU – CT HĐND
UBND xã Hòa Thành
0914.485.565
maitanly@phuyen.gov.vn
 
Võ Ngọc Thoại
Phó Bí thư TT Đảng ủy
UBND xã Hòa Thành
0977.746.100
vongocthoai@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Sửu
Phó Chủ tịch HĐND
UBND xã Hòa Thành
0935.773.448
nguyenvansuu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Trãi
Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Thành
0777.617.780
nguyentrai@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Trường
Phó Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Thành
077.852.3502
nguyenvantruong@phuyen.gov.vn
 
Mai Thị Ngọc Xuyến
Phó Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Thành
0942.723.676
maithingocxuyen@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Văn Công
Chủ tịch UBMTTQVN
UBND xã Hòa Thành
0906.599.122
huynhvancong@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Khắc Phong
Chủ tịch Hội Nông dân
UBND xã Hòa Thành
0905.040.037
nguyenkhacphong@phuyen.gov.vn
 
Trương Thị Mỹ Hồng
Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
UBND xã Hòa Thành
0977.974.488
truongthimyhong@phuyen.gov.vn
 
Võ Thành Hải
CT Hội Cựu chiến binh
UBND xã Hòa Thành
0989.507.720
vothanhhai@phuyen.gov.vn
 
Đinh Trọng Kính
Bí thư Xã Đoàn
UBND xã Hòa Thành
0795.551.052
dinhtrongkinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Trung Công
CHT Ban CHQS
UBND xã Hòa Thành
0906.968.325
nguyentrungcong@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Minh Thư
Trưởng Công an
UBND xã Hòa Thành
0989.464.462
huynhminhthu@phuyen.gov.vn
 
Hồ Thị Kim Mai
Công chức Tài chính
UBND xã Hòa Thành
0702.658.637
hothikimmai@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Thanh Vân
Công chức Tài chính
UBND xã Hòa Thành
0947.159.007
nguyenthithanhvan68@phuyen.gov.vn
 
Võ Duy Hải
Địa chính-NN-XD&MT
UBND xã Hòa Thành
0984.867.321
voduyhai@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Địa chính-NN-XD&MT
UBND xã Hòa Thành
0918.107.782
nguyenthimynhan@phuyen.gov.vn
 
Phạm Văn Tâm
Công chức Tư pháp
UBND xã Hòa Thành
0935.935.255
phamvantam@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Lê Tuấn
Công chức Tư pháp
UBND xã Hòa Thành
0359.670.194
nguyenletuan@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Hồng Tâm
Văn phòng-Thống kê
UBND xã Hòa Thành
0766.785.510
nguyenthihongtam@phuyen.gov.vn
 
Trần Thị Tuyết Vi
Văn phòng-Thống kê
UBND xã Hòa Thành
0369.741.565
tranthituyetvi@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Khanh
Công chức Văn hóa
UBND xã Hòa Thành
0922.988.868
nguyenkhanh@phuyen.gov.vn
 
Phạm Thị Thủy Triều
Công chức Văn hóa
UBND xã Hòa Thành
0392.382.687
phamthithuytrieu@phuyen.gov.vn
 
Võ Văn Viễn
Công chức Văn hóa
UBND xã Hòa Thành
0906.563.497
vovanvien@phuyen.gov.vn
 
UBND xã Hòa Thành
Văn thư
UBND xã Hòa Thành
02573.566.178
hoathanh.donghoa@phuyen.gov.vns
 
Trần Văn Thư
Bí thư ĐU – CT HĐND
UBND xã Hòa Tân Đông
0984.694.837
tranvanthu@phuyen.gov.vn
 
 Đoàn Phú Hữu
Phó Bí thư Đảng ủy
UBND xã Hòa Tân Đông
0945.500.275
doanphuhuu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Nở
Phó Chủ tịch HĐND
UBND xã Hòa Tân Đông
0353.703.096
nguyenthino64@phuyen.gov.vn
 
Lê Quang Trung
Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Tân Đông
0982.527.569
lequangtrung@phuyen.gov.vn
 
Mai Xuân Tin
Phó Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Tân Đông
0837.422.247
maixuantin@phuyen.gov.vn
 
Phan Thuyết Trình
Phó Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Tân Đông
0326.800.189
phanthuyettrinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Nam
Chủ tịch UBMTTQ
UBND xã Hòa Tân Đông
0974.959.621
nguyenvannam@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Kim Đính
Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
UBND xã Hòa Tân Đông
0368.387.118
nguyenthikimdinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Viết Thuật
Chủ tịch Hội Nông dân
UBND xã Hòa Tân Đông
0914.448.469
nguyenvietthuat@phuyen.gov.vn
 
Lê Tấn Dũng
Bí thư Xã đoàn
UBND xã Hòa Tân Đông
0377.880.607
letandung@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thành Nam
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
UBND xã Hòa Tân Đông
0932.403.822
nguyennam1961985@gmail.com
 
Nguyễn Hữu Thuyết
Chỉ huy trưởng Ban CHQS
UBND xã Hòa Tân Đông
0383.296.977
nguyenhuuthuyet@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Thanh Việt
Trưởng công an
UBND xã Hòa Tân Đông
0983.078.255
huynhthanhviet@phuyen.gov.vn
 
Bùi Văn Cảnh
Công chức Văn phòng
UBND xã Hòa Tân Đông
0987.356.136
buivancanh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Phụng
Công chức Văn phòng
UBND xã Hòa Tân Đông
0987.696.896
nguyenthiphung@phuyen.gov.vn
 
Dương Thị Vin
Công chức Tài chính
UBND xã Hòa Tân Đông
0349.844.596
duongthivin@phuyen.gov.vn
 
Bùi Ngọc Lĩnh
Công chức Tư pháp
UBND xã Hòa Tân Đông
0902.420.877
buingoclinh@phuyen.gov.vn
 
Lê Phước Toàn
Công chức Địa chính
UBND xã Hòa Tân Đông
079.667.2865
lephuoctoan@phuyen.gov.vn
 
Đặng Thành Tích
Công chức Địa chính
UBND xã Hòa Tân Đông
0982.548.146
dangthanhtich@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Yên
Công chức Địa chính
UBND xã Hòa Tân Đông
0368.333.881
nguyenthiyen88@phuyen.gov.vn
 
Trần Thị Mỵ Thoa
Công chức Địa chính
UBND xã Hòa Tân Đông
0398.342.070
tranthimythoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Chân
Công chức văn hóa
UBND xã Hòa Tân Đông
0383.580.986
nguyenvanchan@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Lương Liễu
Công chức văn hóa
UBND xã Hòa Tân Đông
0979.582.696
nguyenthiluonglieu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thạch Mỹ
Tư pháp – hộ tịch
UBND xã Hòa Tân Đông
0935.521.068
myhoatan1978@gmail.com
 
UBND xã Hòa Tân Đông
Văn Thư
UBND xã Hòa Tân Đông
0257.3527.510
uxhtdong-hdhoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hoàng
Bí thư ĐU – CT HĐND
UBND xã Hòa Xuân Đông
0358.559.099
nguyenhoang@phuyen.gov.vn
 
Lê Đức Duy
Phó Bí thư Đảng ủy
UBND xã Hòa Xuân Đông
0974.646.876
leducduy@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Viết Toại
Phó Chủ tịch HĐND
UBND xã Hòa Xuân Đông
0934.881.922
nguyenviettoai@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Minh Thường
Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Xuân Đông
0983.017.441
huynhminhthuong@phuyen.gov.vn
 
Dương Văn Đông
Phó Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Xuân Đông
0908.427.368
duongvandong@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Thủy
Phó Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Xuân Đông
0398.978.878
lethithuy82@phuyen.gov.vn
 
Phạm Văn Khánh
Chủ tịch UBMTTQ
UBND xã Hòa Xuân Đông
0905.912.426
phamvankhanh@phuyen.gov.vn
 
Phạm Minh Trung
Bí thư Xã đoàn
UBND xã Hòa Xuân Đông
0977.066.457
phamminhtrung@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Bích Diễn
CT. Hội PN nữ
UBND xã Hòa Xuân Đông
0988.661.327
nguyenthibichdien@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Vương
CT. Hội ND xã
UBND xã Hòa Xuân Đông
0905.754.223
nguyenvanvuong@phuyen.gov.vn
 
Lê Quang Hân
CT. Hội CCB xã
UBND xã Hòa Xuân Đông
0984.501.747
lequanghan@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Trung Thành
CHT. Ban CHQS xã
UBND xã Hòa Xuân Đông
039.4198.851
nguyentrungthanh@phuyen.gov.vn
 
Lê Hữu Phước
Trưởng CA xã
UBND xã Hòa Xuân Đông
0977.794.163
lehuuphuoc@phuyen.gov.vn
 
Lê Sĩ Hiệp
CC. VP-TK
UBND xã Hòa Xuân Đông
0917.968.199
lesihiep@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Lê Diễm Tín
CC. Văn phòng
UBND xã Hòa Xuân Đông
0986.525.283
nguyenlediemtin@phuyen.gov.vn
 
Ngô Thị Kim Định
CC. Tư pháp
UBND xã Hòa Xuân Đông
0941.866.854
ngothikimdinh@phuyen.gov.vn
 
Phạm Văn Quốc
CC. VHXH
UBND xã Hòa Xuân Đông
0765.070.533
phamvanquoc@phuyen.gov.vn
 
Trần Văn Phi
CC. VHXH
UBND xã Hòa Xuân Đông
0358.559.098
tranvanphi@phuyen.gov.vn
 
Lê Quang Duyên
CC.  ĐC - MT
UBND xã Hòa Xuân Đông
032.936.0637
lequangduyen@phuyen.gov.vn
 
Trần Thị Kim Bé
CC. Kế toán
UBND xã Hòa Xuân Đông
0918.295.109
tranthikimbe@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Phấn
NV. Kế toán
UBND xã Hòa Xuân Đông
0329.923.468
phanpkthxd@gmail.com
 
Huỳnh Quốc Tuấn
NV. Tư pháp
UBND xã Hòa Xuân Đông
0383.341.885
jangdongbun88@gmail.com
 
Võ Thị Ly
NV. VHXH
UBND xã Hòa Xuân Đông
0978.027.441
vothily54@gmail.com
 
Đinh Ngọc Sáng
CB. Thú y xã
UBND xã Hòa Xuân Đông
0983.156.856
sangthuyhxd@gmail.com
 
UBND xã Hòa Xuân Đông
Văn thư
UBND xã Hòa Xuân Đông
02573.515.844
hoaxuandong.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Đình Thích
Bí thư ĐU – CT HĐND
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0989.102.608
nguyendinhthich@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Thị Hiền Nga
PBT-Đảng ủy
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0375.499.085
huynhthihiennga@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thanh Thép
CT-UBND xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0905.932.258
nguyenthanhthep@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Đình Tới
PCT-HĐND xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0398.699.068
nguyendinhtoi@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hoàng Oanh
PCT-UBND xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0982.720.304
nguyenhoangoanh@phuyen.gov.vn
 
Huỳnh Tiến Dũng
PCT-UBND xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0378.401.155
nguyendinhthich@phuyen.gov.vn
 
Ngô Thái Lãm
CT-UBMTTQVN xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0974.646.127
huynhtiendung@phuyen.gov.vn
 
Ngô Thị Nu
CT- Hội LHPN xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0398.978.798
ngothinu@phuyen.gov.vn
 
Võ Hồng Tứ
CT-Hội ND xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0931.993.565
vohongtu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hữu Tình
CT- CCB xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0373.735.609
nguyenhuutinh@phuyen.gov.vn
 
Trương Văn Hạng
Bí thư xã đoàn
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0915.534.008
truongvanhang@phuyen.gov.vn
 
Võ Ngọc Tuyển
CHT Ban CHQS xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0972.818.378
vongotuyen@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Công
Trưởng công an xã
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0963.726.002
nguyencong@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Hồng Diệu
VP – thống kê
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0935.178.136
lethihongdieu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Bình Tục
VP – thống kê
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0335.609.408
nguyenbinhtuc@phuyen.gov.vn
 
Lê Thành Tân
Địa chính
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0916.945.212
lethanhtan@phuyen.gov.vn
 
Trương Xuân Đoàn
Địa chính
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0942.825.223
truongxuandoan@phuyen.gov.vn
 
Võ Thị Hoa
Văn hóa xã hội
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0327.423.065
vothihoa@phuyen.gov.vn
 
Trần Của
Văn hóa thông tin
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0974.159.794
trancua@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Mỹ Lam
Tư pháp- hộ tịch
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0825.553.494
lethimylam@phuyen.gov.vn
 
Võ Thị Mỹ Lam
Tư pháp- hộ tịch
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0983.168.399
vothimylam@phuyen.gov.vn
 
Trương Như Ý
Kế toán
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0982.757.867
truongnhuy@phuyen.gov.vn
 
Đặng Thị Kiều
Kế toán
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0385.534.461
dangthikieu@phuyen.gov.vn
 
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
Văn thư
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
02573.548.040
hoahiepbac.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Phan Tấn Nhi
Bí thư Đảng ủy
UBND xã Hòa Xuân Nam
0905.799.698
phantannhi@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Hải Ninh
PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
UBND xã Hòa Xuân Nam
0974.960.617
nguyenhaininh@phuyen.gov.vn
 
Trần Văn Ngãi
Chủ tịch UBND
UBND xã Hòa Xuân Nam
0985.230.769
tranvanngai@phuyen.gov.vn
 
Ngô Cao Minh
PCT. HĐND
UBND xã Hòa Xuân Nam
0772.497.929
ngocaominh@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Kim Lan
PCT. UBND
UBND xã Hòa Xuân Nam
0832.139.608
lethikimlan@phuyen.gov.vn
 
Trương Ngọc Thạnh
PCT. UBND
UBND xã Hòa Xuân Nam
0979.133.373
truongngocthanh@phuyen.gov.vn
 
Phạm Đình Dũng
Chủ tịch UBMTTQVN
UBND xã Hòa Xuân Nam
0935.012.949
phamdinhdung82@phuyen.gov.vn
 
Phạm Đình Quốc
Chủ tịch Hội Nông dân
UBND xã Hòa Xuân Nam
0355.769.491
phamdinhquoc@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Phượng
Chủ tịch Hội LHPN
UBND xã Hòa Xuân Nam
0386.899.751
lethiphuong@phuyen.gov.vn
 
Trịnh Thị Bích Xinh
Bí thư Đoàn xã
UBND xã Hòa Xuân Nam
0818.748.740
trinhthibichxinh@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Văn Định
Chủ tịch Hội CCB
UBND xã Hòa Xuân Nam
0387.875.061
nguyenvandinh87@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Ngọc Hân
Văn phòng- Thống kê
UBND xã Hòa Xuân Nam
0977.150.598
lethingochan@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Cư
Địa chính
UBND xã Hòa Xuân Nam
0934.011.053
docu@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Khắc Vũ
Địa chính
UBND xã Hòa Xuân Nam
0961.564.964
nguyenkhacvu@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Ngọc Thoại
Địa chính
UBND xã Hòa Xuân Nam
0836.908.502
dongocthoai@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Huỳnh Anh
Địa chính
UBND xã Hòa Xuân Nam
0946.766.421
lethihuynhanh@phuyen.gov.vn
 
Phạm Trường Tồn
Tài chính- Kế toán
UBND xã Hòa Xuân Nam
0836.013.929
phamtruongton@phuyen.gov.vn
 
Trần Thị Bích Nhạn
Tài chính- Kế toán
UBND xã Hòa Xuân Nam
0934.831.095
tranthibichnhan@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Văn hóa- Xã hội
UBND xã Hòa Xuân Nam
0854.810.015
nguyenthikimngoc@phuyen.gov.vn
 
Trần Kim Trọng
Trưởng Công an xã
UBND xã Hòa Xuân Nam
0987.689.337
trankimtrong@phuyen.gov.vn
 
Đàm Phi Hạc
 BCH Quân sự
UBND xã Hòa Xuân Nam
0932.489.399
damphihac@phuyen.gov.vn
 
UBND xã Hòa Xuân Nam
Văn thư
UBND xã Hòa Xuân Nam
02573.511.555
hoaxuannam.donghoa@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Ngon
Bí thư Đảng ủy xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0984.500.358
nguyenngon@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Đức Hùng
PBT. Đảng ủy xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0919.419.112
nguyenduchung@phuyen.gov.vn
 
Võ Thị Bích Ly
CT. UBND xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0935.773.118
vothibichly@phuyen.gov.vn
 
Phạm Công Lộc
Phó CT. UBND xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0914.784.495
phamcongloc@phuyen.gov.vn
 
Lê Thị Hơn
Phó CT. UBND xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0918.147.350
lethihon@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Xuân Thành
CT.UBMTTQVN xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0987.481.164
nguyenxuanthanh1076@phuyen.gov.vn
 
Đỗ Thị Thanh Hảo
Phó CT. HĐND xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0911.358.388
dothithanhhao@phuyen.gov.vn
 
Nguyễn Thị Thu Vân
CT. Hội LHPN xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0975.045.154
nguyenthithuvanh@phuyen.gov.vn
 
Cao Thành Công
CT. Hội CCB xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0349.770.576
caothanhcong@phuyen.gov.vn
 
Châu Ngọc Sang
CT. Hội ND xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0857.824.301
chaungocsang@phuyen.gov.vn
 
Phan Long Luân
Bí thư xã Đoàn
UBND xã Hòa Xuân Tây
0913.304.548
phanlongluan@phuyen.gov.vn
 
Bùi Tấn Hiện
Trưởng Ban CHQS xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0856.999.217
buitanhien@phuyen.gov.vn
 
Phạm Thị Ngọc Diễm
Công chức VP-TK xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0963.884.778
phamthingocdiem@phuyen.gov.vn
 
Đàm Thị Thanh Ngân
Công chức TC-KT xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0349.764.180
damthithanhngan@phuyen.gov.vn
 
Trần Thị Minh Ấn
Công chức ĐC-XD xã
UBND xã Hòa Xuân Tây
0919.275.451
tranthiminhan@phuyen.gov.vn