http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 116.838
Online: 56

CƠ CẤU TỔ CHỨC HUYỆN ỦY ĐÔNG HÒA
Bí thư Huyện ủy
BÙI THANH TOÀN
(0573.531.018)
Phó Bí thư thường trực 
NGUYỄN PHI HỔ
(0573.531.017)
Phó Bí thư
VÕ NGỌC HÒA
(0573.531.028)
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
LÊ ANH DŨNG
0573.531.016
BAN TỔ CHỨC  HUYỆN ỦY
LƯU THỊ QUYÊN
0573.531.058
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
NGUYỄN VĂN HỒNG
0573.531.051
UBKT HUYỆN ỦY
LƯƠNG VĂN KHẠNG
0573.531.049
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY