http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 116.877
Online: 93

CÁC CƠ QUAN  CHUYÊN MÔN

1.VĂN PHÒNG UBND HUYỆN

vpubndhdh@gmail.com

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bùi Văn Đông

Chánh Văn phòng

2

Võ Thị Tám

P. Chánh Văn phòng

3

Lê Ngọc Tấn

P. Chánh Văn phòng

2.PHÒNG Y TẾ

 phongytedonghoa@gmail.com

1

Lê Văn Tam

P.Trưởng phòng

3.PHÒNG NỘI VỤ

noivudonghoa@gmail.com

1

Nguyễn Hữu Mười

Trưởng phòng

2

Hoàng Anh Tuấn

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Hữu Thận

P.Trưởng phòng

4.PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH

phonglaodongtbxhhdh@gmail.com

1

Võ Thị Sáu

Trưởng phòng

2

Lê Hoàn Nguyên

P.Trưởng phòng

5.PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

phongnnptntdonghoa@gmail.com

1

Đỗ Kim Đồng

Trưởng phòng

2

Nguyễn Phụng Hoàng

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn T. Bích Thuận

P.Trưởng phòng

6.PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Đình Duy

P. Trưởng phòng

2

Nguyễn Phương Quang

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Hồng Thiên

P.Trưởng phòng

7.PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 vhttdonghoa@gmail.com

1

Ngô Viết Hải

Trưởng phòng

2

Đặng Rõ

P.Trưởng Phòng

8.PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nguyễn Hữu Danh

P.Trưởng phòng PT

2

Nguyễn Chánh

P. Trưởng phòng

3

Lê Thanh Khảnh

P. Trưởng phòng

9.PHÒNG TƯ PHÁP 

phongtuphapdonghoa@gmail.com

1

Phan Văn Ngà

P. Trưởng phòng

10.THANH TRA  

thanhtrahuyendonghoa@gmail.com

1

Huỳnh Văn Dũng

Chánh Thanh tra

2

Thái Văn Tiến

 

11.PHÒNG KINH TẾ  VÀ HẠ TẦNG

1

 

 

2

 

 

3

 

 

12.PHÒNG TÀI  NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

 

 

2

 

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

13. ĐÀI TRUYỀN THANH 

dttdonghoa@gmail.com

1

Nguyễn Thị Mỹ

Trưởng Đài

2

Nguyễn Quốc Tuấn

P. Trưởng Đài

14. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

15.TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

ttptqdongdonghoa@gmail.com

1

Trần Phú Sơn

P.GĐ phụ trách

2

Lê Thanh Long

P. Giám đốc

3

Nguyễn Quốc Linh

P. Giám đốc

4

Đỗ Thị Thu vũ

P. Giám đốc

16.BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1

 

 

2

 

 

3

 

 

17.CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ HUYỆN THUỘC QUẢN LÝ SỞ TNMT

1

 

 

2