http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.685
Online: 61

CÁC CƠ QUAN  CHUYÊN MÔN

1.VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bùi Văn Đông

Chánh Văn phòng

2

Võ Thị Tám

P. Chánh Văn phòng

2.PHÒNG Y TẾ

1

Lê Văn Tam

Trưởng phòng

3.PHÒNG NỘI VỤ

1

Nguyễn Hữu Mười

Trưởng phòng

2

Hoàng Anh Tuấn

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Hữu Thận

P.Trưởng phòng

4.PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH

1

Võ Thị Sáu

Trưởng phòng

2

Lê Hoàn Nguyên

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Văn Sơn

P.Trưởng phòng

5.PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

1

Đỗ Kim Đồng

Trưởng phòng

2

Nguyễn Phụng Hoàng

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn T. Bích Thuận

P.Trưởng phòng

6.PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Đình Duy

Trưởng phòng

2

Nguyễn Phương Quang

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Hồng Thiên

P.Trưởng phòng

7.PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1

Ngô Viết Hải

Trưởng phòng

8.PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nguyễn Hữu Danh

Trưởng phòng PT

2

Nguyễn Chánh

P. Trưởng phòng

3

Lê Thanh Khảnh

P. Trưởng phòng

9.PHÒNG TƯ PHÁP 

1

Phan Văn Ngà

Trưởng phòng

2

Huỳnh Tấn Phước

P.Trưởng phòng

10.THANH TRA  

1

Lương Minh Nhất

Chánh Thanh tra

2

Thái Văn Tiến

Phó Chánh thanh tra

3 Nguyễn Quang Trung Phó Chánh thanh tra

11.PHÒNG KINH TẾ  VÀ HẠ TẦNG

1

Nguyễn Hưng Anh Kiệt

Trưởng phòng

2

Võ Tấn Ích

P.Trưởng phòng

3

Đào Thị Thành

P.Trưởng phòng

12.PHÒNG TÀI  NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Nguyễn Văn Tiên

P.Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Hiền

P.Trưởng phòng

3

Lương Thị Minh Trà

P.Trưởng phòng

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

13. ĐÀI TRUYỀN THANH 

1

Nguyễn Thị Mỹ

Trưởng Đài

14. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

1

Nguyễn Đăng Đúng

Giám đốc

2

Nguyễn Thành

Phó giám đốc

3

Lương Văn Thu

Phó giám đốc

15.TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT  ttptqdongdonghoa@gmail.com

1

Lê Thanh Long

P. Giám đốc

2

Nguyễn Quốc Linh

P. Giám đốc

3

Đinh Thuận

P. Giám đốc

16.BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1

Đoàn Minh Phong

Phó giám đốc

2

Võ Minh Tâm

Phó giám đốc

17.CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ HUYỆN THUỘC QUẢN LÝ SỞ TNMT

1

Phan Văn Xáo

Phó giám đốc