http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 798.543
Online: 34

CÁC CƠ QUAN  CHUYÊN MÔN
1.VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN
2.PHÒNG NỘI VỤ
3.PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH
4.PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
5.PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
6.PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
7.PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
8.PHÒNG TƯ PHÁP 
9.THANH TRA  
10.PHÒNG KINH TẾ  VÀ HẠ TẦNG
11.PHÒNG TÀI  NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC
12. TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH 
13. TRUNG TÂM GDDN-GDTX
14.TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 
15.BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN
16.CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ HUYỆN THUỘC QUẢN LÝ SỞ TNMT