CÁC CƠ QUAN  CHUYÊN MÔN
1.VĂN PHÒNG HĐND&UBND Thị xã
2.PHÒNG NỘI VỤ
3.PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH
4.PHÒNG KINH TẾ
5.PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
6.PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
7.PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
8.PHÒNG TƯ PHÁP 
9.THANH TRA  
10.PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
11.PHÒNG TÀI  NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC
12. TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH 
13. TRUNG TÂM GDDN-GDTX
14.TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 
15.BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN
16.CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ THỊ XÃ THUỘC QUẢN LÝ SỞ TNMT
Thống kê: 1.182.494
Online: 46