CƠ CẤU TỔ CHỨC UBMTTQVN THỊ XÃ ĐÔNG HÒA
Chủ tịch UBMTTQVN
NGUYỄN THÀNH THÂN
Phó Chủ tịch UBMTTQVN
NGUYỄN BỬU

 

Phó Chủ tịch UBMTTQVN
VŨ QUỐC HUY
Thống kê: 1.047.669
Online: 41