/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/1. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/2. Nghị định số 81_2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/3. Nghị định số 97_2017_NĐ-CP ngày 18_8_2017 của Chính phủ.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/4. Nghị định số 166_2013_NĐ_CP ngày 12_11_2013 của Chính phủ.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/5. Nghị định 04-2020-NĐ-CP quy định xử phạt lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/6. Nghị định 91-2019-NĐ-CP ngày 19-11-2019 xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/7. Nghị định 15-2020-NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/8. Nghị định số 100_2019 xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/9. Nghị định 17-2016-NĐ-CP quy định hình thức trục xuất, biện pháp tạm giữ người.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/10. Nghị định 21-2020 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/11. Nghị định 23-2017-NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/12. Nghị định 28-2017-NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/13. Nghị định 28-2020-NĐ-CP ngày 01-3-2020 xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/14. Nghị định 31-2016-NĐ-CP ngày 06-5-2016 lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 35-2019-NĐ-CP ngày 25-4-2019 lĩnh vực lâm nghiệp.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 41-2017-NĐ-CP ngày 05-4-2017 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 41-2018-NĐ-CP ngày 12-3-2018 trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 42-2019-NĐ-CP ngày 16-5-2019 lĩnh vực thủy sản.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 45-2019-NĐ-CP ngày 21-5-2019 lĩnh vực du lịch.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 46-2019-NĐ-CP ngày 27-5-2019 lĩnh vực thể thao.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị đinh 48-2018-NĐ-CP ngày 21-3-2018 lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh sổ số.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 49-2017-NĐ-CP ngày 24-4-2017lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 50-2016-NĐ-CP ngày 01-6-2016 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 51-2019-NĐ-CP ngày 13-6-2019 hoạt động khao học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 55-2018-NĐ-CP ngày 16-4-2018 lĩnh vực phân bón.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 63-2019NĐ-CP ngày 11-7-2019 quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 64-2018-NĐ-CP ngày 07-5-2018 lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 65-2015-NĐ-CP ngày 07-8-2015 lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 65-2019-NĐ-CP ngày 18-7-2019 lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 71-2019-NĐ-CP ngày 30-8-2019 lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 75-2019-NĐ-CP ngày 26-9-2019 lĩnh vực cạnh tranh.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 79-2015-NĐ-CP ngày 14-9-2015 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 80-2019-NĐ-CP ngày 01-11-2019 lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 84-2017-NĐ-CP ngày 18-7-2017 lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 88-2019-NĐ-CP ngày 14-11-2019 lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 90-2017-NĐ-CP ngày 31-7-2017 lĩnh vực thú y.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 91-2020-NĐ-CP ngày 14-8-2020 chống tin nhắn rác, thủ điện tử rác, cuộc gọi rác.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 95-2016-NĐ-CP ngày 01-7-2016 lĩnh vực thống kê.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 96-2020-NĐ-CP ngày 24-8-2020 lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 98-2013-NĐ-CP ngày 28-8-2013 lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 99-2013-NĐ-CP ngày 29-8-2013 sở hữu công nghiệp.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 104-2017-NĐ-CP ngày 14-9-2017 lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 107-2013-NĐ-CP ngày 20-9-2013 lĩnh vực năng lượng nguyên tử.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 108-2013-NĐ-CP ngày 23-9-2013 lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 109-2013-NĐ-CP ngày 14-9-2013 lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 115-2018-NĐ-CP ngày 04-9-2018 ATTP.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 119-2017-NĐ-CP ngày 01-11-2017 lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 120-2013-NĐ-CP ngày 09-10-2013 lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 127-2013-NĐ-CP ngày 15-10-2013 lĩnh vực hành quan.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 131-2013-NĐ-CP ngày 16-10-2013 lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 132-2015-NĐ-CP ngày 25-12-2015 lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 134-2013 12-11-2013 lĩnh vực các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 134-2013 17-10-2013 lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 138-2013-NĐ-CP ngày 22-10-2013 lĩnh vực giáo dục.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 139-2017-NĐ-CP ngày 27-11-2017 lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 141-2018-NĐ-CP ngày 08-10-2018 hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 142-2017-NĐ-CP ngày 11-12-2017 lĩnh vực hàng hải.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 144-2013-NĐ-CP ngày 29-10-2013 lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 145-2016-NĐ-CP ngày 01-1-2016 lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 155-2016-NĐ-CP ngày 18-11-2016 lĩnh vực môi trường.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 158-2013-NĐ-CP ngày 12-11-2013 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 159-2013-NĐ-CP ngày 12-11-2013 hoạt động báo chí, xuất bản.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 162-2018-NĐ-CP ngày 30-11-2018 lĩnh vực hàng không dân dụng.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 167-2013-NĐ-CP ngày 12-11-2013 lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, .pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 169-2013-NĐ-CP ngày 12-11-2013 lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 173-2013-NĐ-CP ngày 13-11-2013 lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định 176-2013-NĐ-CP ngày 14-11-2013 lĩnh vực y tế.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định số 36 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/nghị định số 82 lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình;.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định số 98_2020_NĐ_CP lĩnh vực sản xuất thương mại, hàng giả.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn/Nghị định số 99_2020_NĐ_CP lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.pdf

Thống kê: 1.182.360
Online: 35