THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÒA KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021
ÔNG NGUYỄN PHI HỔ
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy
Chủ tịch HĐND Thị xã
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HỮU
Ủy viên BTV Thị ủy
Phó Chủ tịch HĐND
ÔNG LƯƠNG VĂN KHẠNG
Ủy viên BTV Thị ủy
Trưởng ban Pháp chế HĐND Thị xã
ÔNG NGUYỄN VĂN HỒNG
Thị ủy viên
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021
BAN PHÁP CHẾ
Ông Lương Văn khạng - Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thúy Duyên - Phó trưởng ban
Ông Nguyễn Hữu Mười - ủy viên
Ông Trần Minh Hải - ủy viên
Ông Phan Tấn Nhi - ủy viên
Ông Nguyễn Công Dũng - ủy viên
Ông Nguyễn Hồng Thiên - ủy viên
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
Ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng ban
Bà Đỗ Thị Thu Vũ - Phó trưởng ban
Bà Võ Thị Sáu - ủy viên
Ông Nguyễn Đình Duy - ủy viên
Ông Ngô Viết Hải - ủy viên
Ông Nguyễn Văn Thính - ủy viên
Ông Mai Tấn Lý - ủy viên
CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021
Đơn vị bầu cử số 1
1. Ông Mai Tấn Lý – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Đình Duy – Tổ phó
3. Ông Võ Ngọc Hòa
4. Bà Trương Thị Mỹ Hồng
Đơn vị bầu cử số 5
1. Ông Nguyễn Hoàng – Tổ trưởng
2. Ông Ngô Viết Hải – Tổ phó
3. Ông Trần Minh Hải
4. Bà Võ Thị Sáu
5. Ông Lê Tấn Thảo
Đơn vị bầu cử số 2
1. Ông Trần Văn Thư – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Tẫn
3. Ông Đỗ Hữu Thông
Đơn vị bầu cử số 6
1. Ông Phạm Văn Công – Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Duyên – Tổ phó
3. Ông Lương Văn Khạng
4. Bà Thái Thị Thanh Thủy
5. Ông Nguyễn Công Dũng
Đơn vị bầu cử số 3
1. Ông Nguyễn Văn Tĩnh – Tổ trưởng
2. Bà Đỗ Thị Thu Vũ – Tổ phó
3. Ông Nguyễn Phi Hổ
4. Ông Nguyễn Văn Thính
Đơn vị bầu cử số 7
1. Ông Nguyễn Bửu – Tổ trưởng
2. Ông Phan Tấn Nhi – Tổ phó
3. Ông Nguyễn Đình Hữu
4. Ông Nguyễn Hữu Mười
5. Ông Nguyễn Văn Hồng
Đơn vị bầu cử số 4
1. Bà Võ Thị Bích Ly – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Hồng Thiên – Tổ phó
3. Ông Nguyễn Thành Thân
Đơn vị bầu cử số 8
1. Ông Nguyễn Đình Thích – Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ – Tổ phó
3. Ông Lê Tấn Sang
 
Thống kê: 1.182.561
Online: 57