http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.732
Online: 90

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021

ÔNG NGUYỄN PHI HỔ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Chủ tịch HĐND Huyện

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HỮU

Ủy viên BTV Huyện ủy

Phó Chủ tịch HĐND

ÔNG ĐỖ HỮU THÔNG

Huyện ủy viên

Phó Chủ tịch HĐND

ÔNG LƯƠNG VĂN KHẠNG

Ủy viên BTV Huyện ủy

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

ÔNG NGUYỄN VĂN HỒNG

Huyện ủy viên

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021

BAN PHÁP CHẾ

Ông Lương Văn khạng - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Thúy Duyên - Phó trưởng ban

Ông Nguyễn Hữu Mười - ủy viên

Ông Trần Minh Hải - ủy viên

Ông Phan Tấn Nhi - ủy viên

Ông Nguyễn Công Dũng - ủy viên

Ông Nguyễn Hồng Thiên - ủy viên

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng ban

Bà Đỗ Thị Thu Vũ - Phó trưởng ban

Bà Võ Thị Sáu - ủy viên

Ông Nguyễn Đình Duy - ủy viên

Ông Ngô Viết Hải - ủy viên

Ông Nguyễn Văn Thính - ủy viên

Ông Mai Tấn Lý - ủy viên

CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021

Đơn vị bầu cử số 1

1. Ông Mai Tấn Lý – Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Đình Duy – Tổ phó

3. Ông Võ Ngọc Hòa

4. Bà Trương Thị Mỹ Hồng

Đơn vị bầu cử số 5

1. Ông Nguyễn Hoàng – Tổ trưởng

2. Ông Ngô Viết Hải – Tổ phó

3. Ông Trần Minh Hải

4. Bà Võ Thị Sáu

5. Ông Lê Tấn Thảo

Đơn vị bầu cử số 2

1. Ông Trần Văn Thư – Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Tẫn

3. Ông Đỗ Hữu Thông

Đơn vị bầu cử số 6

1. Ông Phạm Văn Công – Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Duyên – Tổ phó

3. Ông Lương Văn Khạng

4. Bà Thái Thị Thanh Thủy

5. Ông Nguyễn Công Dũng

Đơn vị bầu cử số 3

1. Ông Nguyễn Văn Tĩnh – Tổ trưởng

2. Bà Đỗ Thị Thu Vũ – Tổ phó

3. Ông Nguyễn Phi Hổ

4. Ông Nguyễn Văn Thính

Đơn vị bầu cử số 7

1. Ông Nguyễn Bửu – Tổ trưởng

2. Ông Phan Tấn Nhi – Tổ phó

3. Ông Nguyễn Đình Hữu

4. Ông Nguyễn Hữu Mười

5. Ông Nguyễn Văn Hồng

Đơn vị bầu cử số 4

1. Bà Võ Thị Bích Ly – Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Hồng Thiên – Tổ phó

3. Ông Nguyễn Thành Thân

Đơn vị bầu cử số 8

1. Ông Nguyễn Đình Thích – Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ – Tổ phó

3. Ông Lê Tấn Sang