http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 116.888
Online: 104

CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND HUYỆN ĐÔNG HÒA
Chủ tịch HĐND Huyện
NGUYỄN PHI HỔ
Phó Chủ tịch HĐND
NGUYỄN ĐÌNH HỮU
Phó Chủ tịch HĐND
ĐỖ HỮU THÔNG