/portal/TaiLieuDinhKem/4.1Công văn hướng dẫn của Sở, Bộ Tư pháp/Công văn số 207 ngày 12_3_2020 của Sở Tư pháp về lĩnh vực trật tự xây dựng.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.1Công văn hướng dẫn của Sở, Bộ Tư pháp/Công văn số 459_STP_XDKT_TDTHPL ngày 29_5_2019 trả lời về quyền giải trình.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.1Công văn hướng dẫn của Sở, Bộ Tư pháp/Công văn số 677 ngày 03_8_2017 của Sở Tư pháp phúc đáp Công văn số 79_TP.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.1Công văn hướng dẫn của Sở, Bộ Tư pháp/Công văn số 911của Sở Tư pháp.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.1Công văn hướng dẫn của Sở, Bộ Tư pháp/Công văn số 1044 ngày 30_12_2016 của Sở Tư pháp về thời hiệu xử phạt.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.1Công văn hướng dẫn của Sở, Bộ Tư pháp/Công văn số 1128về áp dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.1Công văn hướng dẫn của Sở, Bộ Tư pháp/Công văn số 1245 của Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.1Công văn hướng dẫn của Sở, Bộ Tư pháp/Công văn số 1277của Sở Tư pháp xác định thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.pdf

/portal/TaiLieuDinhKem/4.1Công văn hướng dẫn của Sở, Bộ Tư pháp/CV 2659của Bộ Tư pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính.pdf

Thống kê: 1.182.503
Online: 45