Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
2441/QĐ-UBND 25/11/2020 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Trương Kính
2440/QĐ-UBND 25/11/2020 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Huỳnh Diên
2025/QĐ-UBND 06/11/2020 Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 953/QĐ-UBND, ngày 31/7/2020 của UBND thị xã Đông Hòa
1715/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Ngô Thành Đồng
1714/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Thành Minh 103
1713/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Ngô Hải 535
1712/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Ngô Hải
1711/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Đinh Khâm
1710/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Văn Khoa 104
1709/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Văn Khoa 104
1708/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Phan Thị Xây 109
1707/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Phan Thị Xây 115
1705/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Thị Luyến
1704/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Văn Tùng 44
1703/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Văn Tùng
1702/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Thị Hân
1701/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Thành Dư
1700/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lê văn Chẩn
1699/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Dân 125
1698/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hồ Tám 126