Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
957/QĐ-UBND 09/04/2021 Về việc hủy kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất ở lô số B1-04 đất thuộc dự án: Điểm dân cư Khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung.
597/QĐ-UBND 04/03/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, (ông Võ Đình Quý)
599/QĐ-UBND 04/03/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Nhần)
598/QĐ-UBND 04/03/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, (ông Võ Tùng Thanh và bà Huỳnh Thị Đèn)
546/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ông Lê Thành Nghĩa và bà Nguyễn Thị Nguyệt)
543/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Nguyễn Trọng Nhân)
540/QĐ-UBND 25/02/2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Đỗ Thị Hải
538/QĐ-UBND 25/02/2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lê Văn Hòa
539/QĐ-UBND 25/02/2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lê văn Hóa
486/QĐ-UBND 09/02/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Lê Trịnh Ấn và bà Trương Thị Mở)
8/QĐ-UBND 05/01/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Nguyễn Chí Tâm và vợ Huỳnh Thị Yến)
2725/QĐ-UBND 25/12/2020 Công bố kết quả mức độ hài lòng của Tổ chức, cá nhân đối với kết quả giải quyết TTHC năm 2020
2695/QĐ-UBND 22/12/2020 Về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Đông Hòa
26/NQ-HĐND 18/12/2020 Nghị quyết về việc thống nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã
2486/QĐ-UBND 30/11/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng UBND xã Hòa Thành số 23
2485/QĐ-UBND 30/11/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng UBND xã Hòa Thành số 51
2484/QĐ-UBND 30/11/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng UBND xã Hòa Thành số 76
2483/QĐ-UBND 30/11/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng UBND xã Hòa Thành số 75
2481/QĐ-UBND 30/11/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng UBND xã Hòa Thành số 56
2479/QĐ-UBND 30/11/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng UBND xã Hòa thành số 41