Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
1385/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hòa Xuân Tây
1384/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hòa Xuân Tây
1383/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hòa Xuân Tây
1382/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hòa Xuân Tây
1381/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Phường Hòa Xuân Tây
1380/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hòa Xuân Tây
1379/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phường Hòa Xuân Tây
1378/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phường Hòa Xuân Tây
1376/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phường Hòa Xuân Tây
1375/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hồ Bảy
1374/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lưu Văn Khiêm
1373/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lưu Văn Tốt
1372/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Đỗ Thị Phúc
1371/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hồ Thú
1370/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hồ Minh Thu
1369/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Võ Thị Phúc
1368/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lưu Quang
1367/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lưu Quang
1366/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Ngô Hữu Nghiệp
1365/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Huỳnh Thị Lạo