Tên dự án Địa điểm Thời gian Tình trạng
Dự án Trung tâm đo lường Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Hà Nội 2006-2008 Đang chuẩn bị đầu tư
Thống kê: 1.040.836
Online: 57